ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีคู่นอนหลายคนของวัยรุ่นในสถานศึกษา จังหวัดขอนแก่น

  • กรกวรรษ ดารุนิกร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ชนัญญา จิระพรกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • เนาวรัตน์ มณีนิล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional analytical study) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีคู่นอนหลายคนของวัยรุ่นในสถานศึกษา จังหวัดขอนแก่น เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี (BSS) ในกลุ่มนักเรียน จังหวัดขอนแก่น ปี 2560 ของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนพฤษภาคม 2561 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชายและหญิงที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 5 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (3-Stage stratified sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 120 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการถดถอยแบบพหุโลจิสติก (Multiple logistic regression)

ผลการศึกษาเมื่อควบคุมผลกระทบจากตัวแปรอายุ เพศ และการดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮฮล์พบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีคู่นอนหลายคนของวัยรุ่นในสถานศึกษาจังหวัดขอนแก่น คือการใช้สารเสพติดโดยวัยรุ่นที่ใช้สารเสพติดมีโอกาสเสี่ยงต่อการมีคู่นอนหลายคนเป็น 2.28 เท่า ของวัยรุ่นที่ไม่ใช้สารเสพติด (ORAdj.=2.28, 95% CI=1.03-5.05, P-value=0.042)

ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมให้วัยรุ่นมีความตระหนักเกี่ยวกับอันตรายจากการใช้สารเสพติดซึ่งจะนำไปสู่การมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะการมีคู่นอนหลายคน และควรมีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2019-08-27
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
นิพนธ์ต้นฉบับ

Most read articles by the same author(s)