ปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาวะสุขภาพของเกษตรกรที่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชปลูกสับปะรด ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ผู้แต่ง

  • สุวิมล เมืองสุย คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • Dariwan Settheetham คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาวะสุขภาพของเกษตรกรที่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชปลูกสับปะรด ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม กลุ่มตัวอย่างเป็นเกษตรกรผู้ใช้หรือสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช จำนวน 380 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือแบบสอบถามในระหว่าง เดือนมกราคม–เมษายน 2561 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปด้วยสถิติเชิงพรรณนา เช่น จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ การหาความสัมพันธ์โดยใช้ Multiple logistic regression ช่วงความเชื่อมั่น 95 % CI

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสภาวะสุขภาพอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้แก่ เกษตรกรที่มีค่าใช้จ่ายซื้อสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ปุ๋ย ฮอร์โมน มากกว่า 5,000 บาทต่อปี (ORadj=1.82; 95% CI=1.16-2.87, P-value=0.009) วิธีการใช้สารเคมีผสม 2-3 ชนิดขึ้นไป (ORadj=2.19; 95% CI=1.39-3.44, P-value=<0.001) ความเข้มข้นในการใช้สารเคมีมากกว่าที่ฉลากบอก (OR adj=0.18; 95% CI=0.07-0.44, P-value=<0.001) มีพฤติกรรมเสี่ยงมาก (ORadj=0.61; 95% CI=0.39-0.95, P-value=0.032)

ข้อเสนอแนะ ควรนำข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลต่อสภาวะสุขภาพไปใช้เพื่อการวางแผนหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของประชาชนในพื้นที่

Author Biography

สุวิมล เมืองสุย, คณะสาธารณสุขศาสตร์

ชื่อนางสาวสุวิมล เมืองสุย

คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

 

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-08-15