การให้โภชนศึกษาในผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตด้วยการฟอกเลือด โดยเครื่องไตเทียม

ผู้แต่ง

  • วิสุทธิ์ มัชปาโต
  • ศุภวดี วงศ์นิจศีล

คำสำคัญ:

โปรแกรมโภชนศึกษา, ภาวะโภชนาการ, ผู้ป่วยที่บำบัดทดแทนไตด้วย การฟอกเลือดโดยเครื่องไตเทียม

บทคัดย่อ

abs02.png

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-06-12