การให้โภชนศึกษาในผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตด้วยการฟอกเลือด โดยเครื่องไตเทียม

  • วิสุทธิ์ มัชปาโต
  • ศุภวดี วงศ์นิจศีล
คำสำคัญ: โปรแกรมโภชนศึกษา, ภาวะโภชนาการ, ผู้ป่วยที่บำบัดทดแทนไตด้วย การฟอกเลือดโดยเครื่องไตเทียม

บทคัดย่อ

abs02.png

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2018-06-12
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
นิพนธ์ต้นฉบับ