ความชุกและความไวของยาต้านจุลชีพของเชื้อแบคทีเรียฉวยโอกาสที่แยกได้จากสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ผู้แต่ง

 • นันทิพัฒน์ พัฒนโชติ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ณรงค์ชัย สังซา โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ดวงใจ รัตนโสภา โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
 • สุพจน์ ลามิ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
 • เนาวรัตน์ วังนาดิ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
 • วงษ์กลาง กุดวงษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าบัวบาน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
 • อรทัย พงษ์แก้ว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
 • จำรัสลักษณ์ เจริญแสน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
 • สัจจวรรณฑ์ พวงศรีเคน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
 • กุมาลีพร ตรีสอน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ปภัชญา คัชรินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
 • พงษ์เดช สารการ สาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

คำสำคัญ:

สิ่งส่งตรวจ, การทดสอบความไวของยาต้านจุลชีพ, เชื้อแบคทีเรียฉวยโอกาส

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์:เพื่อศึกษาความชุกและลักษณะผลการทดสอบความไวของยาต้านจุลชีพของโรคติดเชื้อแบคทีเรียฉวยโอกาสในโรงพยาบาลที่แยกได้จากสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วย วิธีการศึกษา:การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาโดยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการตรวจเพาะเชื้อและผลการทดสอบความไวของยาต้านจุลชีพจากห้องปฏิบัติการจุลชีวิทยาคลีนิก กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการศึกษา:ในปี พ.ศ. 2559 จำนวนเชื้อแบคทีเรียที่แยกได้จากสิ่งส่งตรวจทั้งหมด 12,281 isolations เชื้อที่เป็นสาเหตุสำคัญ 5 ลำดับแรก ได้แก่ Acinetobacter baumannii ร้อยละ 16.28 Pseudomonas aeruginosa ร้อยละ 12.30 Staphylococcus spp.ร้อยละ 11.91 Klebsiella pneumoniae ร้อยละ 9.64 Escherichia coli ร้อยละ 9.28 โดยเชื้อ Klebsiella pneumonia และ Escherichia coli ยังมีความไวต่อยาต้านจุลชีพในกลุ่ม amikacin และ carbamenems มากกว่าร้อยละ 90.00 เชื้อ Acinetobacter baumannii มีความไวต่อยา colistin ร้อยละ 100, tigecycline ร้อยละ 95.00 เชื้อ Pseudomonas aeruginosa มีความไวต่อยา amikacin ร้อยละ 80.00 colistin ร้อยละ 99.00 เชื้อ Staphylococcus aureus มีความไวต่อยา vancomycin, teicoplanin, trimethoprim-sulfamethoxazole, และ fusidic acid ร้อยละ 100, 98.00, 97.00, และ 97.00 ตามลำดับ ส่วนเชื้อ Enterococcus spp. ไวต่อ teicoplanin ร้อยละ 98.00 และ vancomycin ร้อยละ 97.00 สรุปผลการศึกษา: เชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการติดเชื้อที่แยกได้จากสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วยได้แก่ Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus spp.,Klebsiella pneumonia เชื้อแบคทีเรียกลุ่ม Enterobacteriaceae ยังคงมีความไวต่อยากลุ่ม carbapenem และ amikacin มากกว่าร้อยละ 90.00 ส่วนเชื้อแบคทีเรียกลุ่ม Nonfermetative gram negative มีความไวต่อยา colistin มากกว่าร้อยละ 90.00 เชื้อ Staphylococcus aureus มีความไวต่อยา vancomycin ร้อยละ 100 และ Enterococcus spp. ไวต่อ vancomycin ร้อยละ 97.00

References

Al-Mousa, H. H., Omar, A. A., Rosenthal, V. D., Salama, M. F., Aly, N. Y., El-Dossoky Noweir, M., et al. (2016). Device-associated infection rates, bacterial resistance, length of stay, and mortality in Kuwait: International Nosocomial Infection Consortium findings. American Journal of Infection Control, 44(4), 444–449.

Almuneef, M. A., Memish, Z. A., Balkhy, H. H., Hijazi, O., Cunningham, G., & Francis, C. (2006). Rate, risk factors and outcomes of catheter-related bloodstream infection in a paediatric intensive care unit in Saudi Arabia. The Journal of Hospital Infection, 62(2), 207–213.

Anígilájé, E. A., & Bitto, T. T. (2013). Prevalence and Predictors of Urinary Tract Infections among Children with Cerebral Palsy in Makurdi, Nigeria. International Journal of Nephrology, 937268.

Arslan, H., Azap, O. K., Ergönül, O., & Timurkaynak, F. (2005). Risk factors for ciprofloxacin resistance among Escherichia coli strains isolated from community-acquired urinary tract infections in Turkey. The Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 56(5), 914–918.

Azap, O. K., Arslan, H., Serefhanolu, K., Colakolu, S., Erdoan, H., Timurkaynak, F., & Senger, S. S. (2010). Risk factors for extended-spectrum beta-lactamase positivity in uropathogenic Escherichia coli isolated from community-acquired urinary tract infections. Clinical Microbiology and Infection, 16(2), 147–151.

Bagshaw, S. M., & Laupland, K. B. (2006). Epidemiology of intensive care unit-acquired urinary tract infections. Current Opinion in Infectious Diseases, 19(1), 67–71.

Ben Jaballah, N., Bouziri, A., Mnif, K., Hamdi, A., Khaldi, A., & Kchaou, W. (2007). Epidemiology of hospital-acquired bloodstream infections in a Tunisian pediatric intensive care unit: A 2-year prospective study. American Journal of Infection Control, 35(9), 613–618.

Brindha, S. M., Jayashree, M., Singhi, S., & Taneja, N. (2011). Study of nosocomial urinary tract infections in a pediatric intensive care unit. Journal of Tropical Pediatrics, 57(5), 357–362.

Carratalà, J., Mykietiuk, A., Fernández-Sabé, N., Suárez, C., Dorca, J., Verdaguer, R., et al. (2007). Health care-associated pneumonia requiring hospital admission: epidemiology, antibiotic therapy, and clinical outcomes. Archives of Internal Medicine, 167(13), 1393–1399.

Costa, T., Linhares, I., Ferreira, R., Neves, J., & Almeida, A. (2018). Frequency and Antibiotic Resistance of Bacteria Implicated in Community Urinary Tract Infections in North Aveiro Between 2011 and 2014. Microbial Drug Resistance, 24(4), 493–504.

Gosbell, I. B. (2005). Diagnosis and management of catheter-related bloodstream infections due to Staphylococcus aureus. Internal Medicine Journal, 35(Suppl 2), S45-62.

Hamdan, H. Z., Kubbara, E., Adam, A. M., Hassan, O. S., Suliman, S. O., & Adam, I. (2015). Urinary tract infections and antimicrobial sensitivity among diabetic patients at Khartoum, Sudan. Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials, 14, 26.

Haque, R., Akter, M. L., & Salam, M. A. (2015). Prevalence and susceptibility of uropathogens: a recent report from a teaching hospital in Bangladesh. BMC Research Notes, 8, 416.

Ider, B.-E., Baatar, O., Rosenthal, V. D., Khuderchuluun, C., Baasanjav, B., Donkhim, C., et al. (2016). Multicenter study of device-associated infection rates in hospitals of Mongolia: Findings of the International Nosocomial Infection Control Consortium (INICC). American Journal of Infection Control, 44(3), 327–331.

Laupland, K. B., Bagshaw, S. M., Gregson, D. B., Kirkpatrick, A. W., Ross, T., & Church, D. L. (2005). Intensive care unit-acquired urinary tract infections in a regional critical care system. Critical Care, 9(2), R60-65.

Laupland, K. B., Zygun, D. A., Davies, H. D., Church, D. L., Louie, T. J., & Doig, C. J. (2002a). Incidence and risk factors for acquiring nosocomial urinary tract infection in the critically ill. Journal of Critical Care, 17(1), 50–57.

Laupland, K. B., Zygun, D. A., Davies, H. D., Church, D. L., Louie, T. J., & Doig, C. J. (2002b). Population-based assessment of intensive care unit-acquired bloodstream infections in adults: Incidence, risk factors, and associated mortality rate. Critical Care Medicine, 30(11), 2462–2467.

Lin, S.-H., Kuo, P.-H., Hsueh, P.-R., Yang, P.-C., & Kuo, S.-H. (2007). Sputum bacteriology in hospitalized patients with acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease in Taiwan with an emphasis on Klebsiella pneumoniae and Pseudomonas aeruginosa. Respirology, 12(1), 81–87.

Linhares, I., Raposo, T., Rodrigues, A., & Almeida, A. (2013). Frequency and antimicrobial resistance patterns of bacteria implicated in community urinary tract infections: a ten-year surveillance study (2000-2009). BMC Infectious Diseases, 13, 19.

Lode, H., Harnoss, C. M., Fangmann, B., Loehr, A., & Wagner, J. (1983). Septicemia. Etiology, epidemiology, clinical aspects and prognosis in 446 patients. Deutsche Medizinische Wochenschrift, 108(50), 1908–1914.

Matlow, A. G., Wray, R. D., & Cox, P. N. (2003). Nosocomial urinary tract infections in children in a pediatric intensive care unit: a follow-up after 10 years. Pediatric Critical Care Medicine, 4(1), 74–77.

Opilla, M. (2008). Epidemiology of bloodstream infection associated with parenteral nutrition. American Journal of Infection Control, 36(10), S173.e5-8.

Richards, M. J., Edwards, J. R., Culver, D. H., & Gaynes, R. P. (1999). Nosocomial infections in pediatric intensive care units in the United States. National Nosocomial Infections Surveillance System. Pediatrics, 103(4), e39.

Rosenthal, V. D., Bijie, H., Maki, D. G., Mehta, Y., Apisarnthanarak, A., Medeiros, E. A., et al. (2012). International Nosocomial Infection Control Consortium (INICC) report, data summary of 36 countries, for 2004-2009. American Journal of Infection Control, 40(5), 396–407.

Rosenthal, V. D., Maki, D. G., Jamulitrat, S., Medeiros, E. A., Todi, S. K., & Gomez, D. Y. (2010). International Nosocomial Infection Control Consortium (INICC) report, data summary for 2003-2008, issued June 2009. American Journal of Infection Control, 38(2), 95-104.e2.

Salgado Yepez, E., Bovera, M. M., Rosenthal, V. D., González Flores, H. A., Pazmiño, L., Valencia, F., et al. (2017). Device-associated infection rates, mortality, length of stay and bacterial resistance in intensive care units in Ecuador: International Nosocomial Infection Control Consortium’s findings. World Journal of Biological Chemistry, 8(1), 95–101.

Savas, L., Guvel, S., Onlen, Y., Savas, N., & Duran, N. (2006). Nosocomial urinary tract infections: micro-organisms, antibiotic sensitivities and risk factors. The West Indian Medical Journal, 55(3), 188–193.

Tabakan, M. S., Bacakolu, F., Baolu, O. K., Gürgün, A., Baarik, B., Citim Tuncel, S., & Sayiner, A. (2011). The comparison of patients with hospitalized health-care-associated pneumonia to community-acquired pneumonia. Tuberkuloz Ve Toraks, 59(4), 348–354.

Umeki, K., Tokimatsu, I., Yasuda, C., Iwata, A., Yoshioka, D., Ishii, H., et al. (2011). Clinical features of healthcare-associated pneumonia (HCAP) in a Japanese community hospital: comparisons among nursing home-acquired pneumonia (NHAP), HCAP other than NHAP, and community-acquired pneumonia. Respirology, 16(5), 856–861.

Wisplinghoff, H., Bischoff, T., Tallent, S. M., Seifert, H., Wenzel, R. P., & Edmond, M. B. (2004). Nosocomial bloodstream infections in US hospitals: analysis of 24,179 cases from a prospective nationwide surveillance study. Clinical Infectious Diseases, 39(3), 309–317.

Yogaraj, J. S., Elward, A. M., & Fraser, V. J. (2002). Rate, risk factors, and outcomes of nosocomial primary bloodstream infection in pediatric intensive care unit patients. Pediatrics, 110(3), 481–485.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-11-03