ผลของโปรแกรมประยุกต์การจัดการและแรงสนับสนุนทางสังคมร่วมกับ กระบวนการกลุ่มเพื่อการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในระบบบริการปฐมภูมิ กรณีศึกษาอำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ผู้แต่ง

  • ขวัญเรือน ทิพย์พูล
  • สงครามชัย ลีทองดี
  • วงศา เลาหศิริวงศ์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการพัฒนาระบบบริการเพื่อดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่ง
อินซูลินโดยประยุกต์ใช้หลักการจัดการ(POSDC) และใช้ทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสังคม ร่วมกับกระบวนการกลุ่ม เพื่อช่วยให้
ผู้ป่วยสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานในศูนย์สุขภาพชุมชนอำเภอท่าอุเทน การวิจัยครั้งนี้เป็นแบบกึ่ง
ทดลอง (Quasi experimental design) ทำการศึกษาระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2552 - 31 สิงหาคม 2552 กลุ่มตัวอย่างที่
ศึกษาเป็นผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้จำนวน 2 กลุ่ม คือกลุ่มทดลองจำนวน 42 คน และกลุ่ม
เปรียบเทียบจำนวน 38 คน ทำการเก็บข้อมูลก่อนและหลังการทดลองใช้แบบสอบถามความรู้ การปฏิบัติ และความพึงพอใจต่อ
รูปแบบการจัดบริการ รวมทั้งการวัดระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยทั้งสองกลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน Paired t-test และ Independent t-test
ผลการวิจัยพบว่าผู้ป่วยเบาหวานกลุ่มทดลองภายหลังได้รับบริการที่ศูนย์สุขภาพชุมชนที่มีการจัดรูปแบบการดูแลใหม่
มีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้เรื่องโรคเบาหวาน การปฏิบัติ และความพึงพอใจหลังการทดลองเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมีระดับน้ำตาลใน
เลือดลดลงจากค่าระดับน้ำตาลในเลือดก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-07-07