โปรแกรมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมป้องกันโรคฟันผุของเด็กก่อนวัยเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้แต่ง

  • มะลิวัลย์ อัจฉริยธรรม
  • ณัฐจาพร พิชัยณรงค์
  • ปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบ 2 กลุ่ม (Quasi-experimental research : Two Group Pretest – Posttest
Design) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมป้องกันโรคฟันผุของเด็กก่อนวัยเรียนในเรื่อง
(1) พฤติกรรมการแปรงฟันที่ถูกต้องและสม่ำเสมอ (2) การบ้วนปาก (3) ปริมาณคราบจุลินทรีย์บนตัวฟัน กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย
กลุ่มทดลองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านเก่า จำนวน 30 คน และกลุ่มเปรียบเทียบในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังตะเคียน จำนวน 30
คน กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยวิธีสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multistage sampling) โดยกลุ่มทดลองได้รับการฝึกทักษะและการอบรมจาก
โปรแกรม ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2552 โดยใช้กิจกรรมอบรมการวางแผนอย่างมีส่วนร่วมระหว่าง
ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็ก ฝึกปฏิบัติการเป็นตัวแบบ และฝึกปฏิบัติการแปรงฟันที่ถูกวิธีอย่างสม่ำเสมอโดยใช้กฎของการฝึกหัดใน
เด็กก่อนวัยเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย คือ Paired t-test และ Independent t-test
ผลการวิจัย พบว่า ภายหลังการทดลองและระยะติดตามผล กลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการแปรงฟันที่ถูกวิธีและสม่ำเสมอ
และการบ้วนปากดีขึ้นกว่าก่อนการทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีปริมาณคราบจุลินทรีย์บน
ตัวฟันน้อยกว่าก่อนการทดลองและน้อยกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยสรุป ผลของโปรแกรมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการป้องกันโรคฟันผุ มีผลทำให้เด็กมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ทันตสุขภาพไปในทางที่ดีขึ้น จึงควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณานำโปรแกรมดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอื่นๆ
ต่อไป

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-07-07