การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการเยี่ยมบ้าน แบบเสริมพลังอำนาจเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง

ผู้แต่ง

  • พรเจริญ บัวพุ่ม
  • สมทรง มณีรอด
  • เพ็ญศรี รอดพรม

คำสำคัญ:

การเยี่ยมบ้าน, เสริมพลังอำนาจ,การดูแลผู้สูงอายุ, โรคเรื้อรัง

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการเยี่ยมบ้านแบบเสริมพลังอำนาจสำหรับดูแล
ผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง โดยแบ่งการวิจัยออกเป็น 3 ขั้นตอนคือการประเมินความสามารถและความ
ต้องการจำเป็นในการฝึกอบรม การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม และการประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรม
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการเยี่ยมบ้านแบบเสริมพลังอำนาจเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยด้วย
โรคเรื้อรัง
ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการเยี่ยมบ้านแบบเสริมพลังอำนาจเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่
ป่วยด้วยโรคเรื้อรังโดยรวมในระดับมาก ( X =2.68) และมีระดับความต้องการฝึกอบรมการเยี่ยมบ้านแบบ
เสริมพลังอำนาจเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังโดยรวมในระดับมาก ( X =3.33) ประสิทธิผลของ
หลักสูตรภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมผู้ผ่านการอบรมมีระดับความรู้เกี่ยวกับการเยี่ยมบ้านแบบเสริมพลัง
อำนาจเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังเพิ่มสูงขึ้นกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
(t=28.63, p-value<.001)และมีระดับความสามารถในการเยี่ยมบ้านแบบเสริมพลังอำนาจเพื่อการดูแล
ผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังโดยรวมในระดับมาก ( X =3.49) หลักสูตรฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้านในการเยี่ยมบ้านแบบเสริมพลังอำนาจเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังเป็นหลักสูตรที่
เน้นผู้เข้ารับการอบรมเป็นสำคัญ เนื้อหาสาระของหลักสูตร ประกอบไปด้วย3 หน่วยการเรียนรู้ คือ 1) การ
เจ็บป่วยเรื้อรังในผู้สูงอายุกับการสูญเสียพลังอำนาจ 2) กระบวนการและขั้นตอนการเยี่ยมบ้านแบบเสริมพลัง
อำนาจเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง3) การปฏิบัติการเยี่ยมบ้านแบบเสริมพลังอำนาจเพื่อการ
ดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในหลักสูตรมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มี
ส่วนร่วม ร่วมกับการใช้สถานการณ์จริงและกรณีศึกษาเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ ประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
หลักสูตร 2 ด้าน คือ 1) ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปฏิบัติการเยี่ยมบ้านแบบเสริมพลังอำนาจเพื่อการดูแล
ผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง 2) ความสามารถในการปฏิบัติการเยี่ยมบ้านแบบเสริมพลังอำนาจเพื่อการดูแล
ผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง
ข้อเสนอแนะ ควรมีการศึกษาวิจัยติดตามประเมินพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุที่
ป่วยด้วยโรคเรื้อรังและการมีส่วนร่วมของสมาชิกครอบครัวที่ได้รับการเยี่ยมบ้านแบบเสริมพลังอำนาจ
เปรียบเทียบกับครอบครัวที่ได้รับการเยี่ยมแบบปกติ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-07-07