การพัฒนาโปรแกรมกระบวนการกลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อคุณภาพชีวิตของ ผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักที่ได้รับเคมีบำบัด

ผู้แต่ง

  • นฤมล จันทร์สุข
  • เพ็ญศรี รอดพรม
  • ชวนนท์ จันทร์สุข

คำสำคัญ:

กระบวนการกลุ่มช่วยเหลือตนเอง, คุณภาพชีวิต, ผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมกระบวนการกลุ่ม
ช่วยเหลือตนเองต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักที่ได้รับเคมีบำบัด กลุ่มตัวอย่างคือ
ผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักที่ได้รับเคมีบำบัด ในโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ระหว่างวันที่ 1
สิงหาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 60 คน แบ่งเป็นกลุ่มควบคุม
30 คน และกลุ่มทดลอง 30 คน ซึ่งกลุ่มทดลองจะได้รับการเข้ากลุ่มช่วยเหลือตนเอง ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับ
การพยาบาลตามปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินคุณภาพชีวิต มีค่าความ
เที่ยงเท่ากับ 0.81 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติการทดสอบที
ผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิตของกลุ่มทดลองหลังได้รับโปรแกรมกระบวนการกลุ่ม
ช่วยเหลือตนเองมากกว่าก่อนได้รับโปรแกรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.01) และคะแนนเฉลี่ยคุณภาพ
ชีวิตของกลุ่มทดลองหลังได้รับโปรแกรมกระบวนการกลุ่มช่วยเหลือตนเองมากกว่ากลุ่มควบคุมหลังได้รับการ
พยาบาลตามปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.01)
ข้อเสนอแนะ ควรส่งเสริมให้หน่วยงานมีการนำกิจกรรมกลุ่มช่วยเหลือตนเองไปใช้ในการดูแล
ผู้ป่วยลำไส้ใหญ่และทวารหนักที่ได้รับเคมีบำบัดอย่างต่อเนื่อง

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-07-07