สถานที่ฝังกลบมูลฝอยแหล่งแพร่ละอองชีวภาพแขวนลอยสู่บรรยากาศ

ผู้แต่ง

  • พรพรรณ สกุลคู
  • ศราวุฒิ แสงคำ
  • จำลอง อรุณเลิศอารีย์

บทคัดย่อ

ละอองชีวภาพแขวนลอย (Bioaerosols) จากบริเวณสถานที่ฝังกลบมูลฝอยถือว่าเป็น
องค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญของมลพิษทางอากาศทางชีววิทยาที่ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กตั้งแต่ที่สามารถ
มองเห็น และไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เช่น เชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส และละอองเรณู เป็นต้น ที่ส่งผล
ต่อสุขภาพมนุษย์ โดยเฉพาะหากได้รับสัมผัสปริมาณความเข้มข้นสูง อนุภาคขนาดเล็ก ชนิดของละออง
ชีวภาพ รวมถึงสารพิษจากเชื้อรา (Mycotoxin)และสารพิษจากแบคทีเรีย (Endotoxin) สามารถส่งผลต่อ
โรคระบบทางเดินหายใจ ภูมิแพ้ และหอบหืดได้ ปัจจุบันหลายประเทศในแถบยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย
และเอเชียตะวันออก ให้ความสนใจศึกษาแหล่งกำเนิด และการแพร่กระจายละลองชีวภาพแขวนลอยใน
อากาศบริเวณสถานที่ฝังกลบมูลฝอย เชื่อว่าเป็นแหล่งที่มีผลต่อคุณภาพอากาศ (ทั้งภายในและนอกอาคาร)
ซึ่งเป็นภัยเงียบที่คุกคามต่อสุขภาพ และความเป็นอยู่ของมนุษย์ แต่ในประเทศไทยยังมีข้อมูลการวิจัยทาง
ละอองชีวภาพแขวนลอยในอากาศค่อนข้างที่จำกัด และยังไม่มีการกำหนดหรือบังคับใช้มาตรฐานจุลินทรีย์ใน
อากาศภายนอกอาคารที่ชัดเจน บทความวิชาการนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับ
แหล่งการแพร่กระจายละอองชีวภาพแขวนลอยจากสถานที่ฝังกลบมูลฝอยเป็นส่วนใหญ่ ผลกระทบต่อ
สุขภาพจากการรับสัมผัสละอองชีวภาพ ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อละอองชีวภาพแขวนลอยในอากาศ
นิยามคุณภาพอากาศทางชีววิทยาที่ดีภายนอกอาคารและบทสรุป

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-07-07