รูปแบบการดูแลสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพทอเสื่อ บ้านหนองขาม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ผู้แต่ง

  • จารุวรรณ วิโรจน์
  • ชัยยง ขามรัตน์
  • จินดาวัลย์ วิบูลย์อุทัย

คำสำคัญ:

รูปแบบ, การดูแลสุขภาพทอเสื่อ, พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัญหาสุขภาพ พฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการทำงานรูปแบบและผลการดำเนินงานตามรูปแบบการดูแลสุขภาพต่อพฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการทำงานของผู้ประกอบอาชีพทอเสื่อ ศึกษาในผู้ประกอบอาชีพทอเสื่อ บ้านหนองขาม อำเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 32 คน การศึกษาแบ่งเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาปัญหา
สุขภาพ พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของผู้ประกอบอาชีพทอเสื่อ ระยะที่ 2 ศึกษารูปแบบการดูแล
สุขภาพของผู้ประกอบอาชีพทอเสื่อ ระยะที่ 3 นำรูปแบบมาทดลองใช้ ระยะที่ 4 ติดตามประเมิน และ
สะท้อนผลการปฏิบัติ เก็บข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา Paired t-test
และ Wilcoxon Matched-Pairs Signed-Ranks Test
ผลการศึกษาพบว่า ประชากรที่ศึกษาเป็นเพศหญิงร้อยละ 96.9 มีอายุเฉลี่ย 61.8 ปี ทุกคนทอ
เสื่อเป็นอาชีพเสริมในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ผู้ที่ประกอบอาชีพทอเสื่อทุกคนมีปัญหาสุขภาพจากการทอเสื่อ โดย
ส่วนใหญ่เป็นการเจ็บป่วยเล็กน้อยร้อยละ 96.9 ส่วนใหญ่มีปัญหาสุขภาพจากการทอเสื่อปีละ 1–2 ครั้งต่อปี
ร้อยละ 78.1 รูปแบบการดูแลสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพทอเสื่อประกอบด้วย การให้ความรู้ในการดูแล
สุขภาพ การออกกำลังกาย การจัดตั้งกลุ่มผู้ประกอบอาชีพทอเสื่อ และ การปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในการ
ทำงาน จากการนำรูปแบบไปใช้เป็นระยะเวลา 3 เดือน พบว่า คะแนนพฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ทำงานของผู้ประกอบอาชีพทอเสื่อเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในด้านกายภาพ (p-value=0.002) ด้าน
เคมี (p-value<0.001) ด้านชีวภาพ (p-value=0.003) ด้านการยศาสตร์ (p-value<0.001) ด้านการป้องกัน
อุบัติเหตุ (p-value=0.005) ด้านการส่งเสริมสุขภาพ (p-value<0.001) และความรู้ด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย (p-value<0.001)
โดยสรุป รูปแบบการดูแลสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพทอเสื่อสามารถใช้ในการส่งเสริมสุขภาพ
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานได้ ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้ามาร่วมมือกันเพื่อผลักดันให้เกิด
การแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-07-07

ฉบับ

บท

นิพนธ์ต้นฉบับ