ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยวัณโรค เครือข่ายสุขภาพ บัวแดงภักดีสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ผู้แต่ง

  • รัชณีกรณ์ ปาทา
  • พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ

คำสำคัญ:

คุณภาพชีวิต, ผู้ป่วยวัณโรค, เครือข่ายสุขภาพ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์แบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional analytical study)
เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยวัณโรคในเครือข่ายสุขภาพบัวแดงภักดีสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ โดยเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ขององค์การอนามัยโลกฉบับภาษาไทย (WHOQOL-BREFTHAI)
ในผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภทที่ขึ้นทะเบียนรักษาที่คลินิกวัณโรค วิเคราะห์หาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยวัณโรคด้วยสถิติถดถอยพหุโลจิสติก นำเสนอผลการวิเคราะห์ด้วย Adjusted odds
ratio (ORadj) และช่วงความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (95% CI)
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ป่วยวัณโรค จำนวน 298 คน อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 1.7 : 1 คน อายุ
18-88 ปี (อายุเฉลี่ย=52.9 ปี, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=17.1) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ผู้ป่วยวัณโรคอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ได้แก่ เพศชาย (ORadj=2.36, 95% CI=1.16-
4.80 ) การมีอาชีพ (ORadj =5.05, 95%CI=1.36-18.76) การไม่มีเพื่อนบ้านเคยป่วยเป็นวัณโรค (ORadj=
2.58, 95%CI=1.21-5.50) มีการรักษาวัณโรคมากกว่า 6 เดือน (ORadj=2.97, 95%CI=1.20-7.37) ไม่มี
ความยากลำบากในการกินยาวัณโรค (ORadj=4.28, 95%CI=1.80-10.15) และการไม่มีความรู้สึกถูกตีตรา
จากสังคม (ORadj=3.26, 95%CI=1.58-6.76)
จากการศึกษาชี้ให้เห็นว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยวัณโรคให้ดีขึ้นนั้น ควรมีการส่งเสริม
ปัจจัยในการกินยาให้ง่าย ลดความรู้สึกตีตราจากสังคม โดยให้ชุมชนมีความเข้าใจและช่วยเหลือผู้ป่วยมากขึ้น
เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความสำเร็จในรักษาอย่างครบถ้วน และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-07-07

ฉบับ

บท

นิพนธ์ต้นฉบับ