ความแตกต่างที่ลงตัวระหว่างอาชีวเวชศาสตร์และสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

ผู้แต่ง

  • พีรวัฒน์ ตระกูลทวีสุข
  • พรพรรณ สกุลคู
  • ภาณุมาศ ไกรสร
  • กนลา ชาญวิรัตน์

คำสำคัญ:

อาชีวเวชศาสตร์, สุขศาสตร์อุตสาหกรรม

บทคัดย่อ

อาชีวเวชศาสตร์ (Occupational Medicine) และสุขศาสตร์อุตสาหกรรม (Industrial Hygiene) มี
ความสัมพันธ์กันซึ่งไม่สามารถแยกออกกันได้ และต่างต้องส่งเสริมซึ่งกันและกัน โดยหลักอาชีวเวชศาสตร์
เป็นสาขางานด้านเวชศาสตร์ป้องกันซึ่งเป็นศาสตร์ทางการแพทย์ เน้นการดูแลสุขภาพผู้ประกอบอาชีพจากสิ่ง
คุกคามและความเสี่ยงต่อสุขภาพที่เกิดขึ้นจากการทำงานรวมถึงสภาพแวดล้อมในการทำงาน ส่วนสุขศาสตร์
อุตสาหกรรมเป็นศาสตร์ด้านวิศวกรรมที่ถูกประยุกต์ใช้ดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การทำงานมีสิ่งแวดล้อมที่
ปลอดภัย โดยทั้งอาชีวเวชศาสตร์และสุขศาสตร์อุตสาหกรรมจะอยู่ในคณะทำงานด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย ทำงานร่วมกัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการมีสิ่งแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและถูก
สุขลักษณะ แม้ว่าแต่ละสาขาจะมีกระบวนการทำงานที่แตกต่างกัน และมีผู้เชี่ยวชาญคนละชนิดงาน แต่จะมี
การเชื่อมโยงกัน เพื่อให้การทำงานประสบผลสำเร็จ และผู้ประกอบอาชีพมีสุขภาพดี มีความสุขในการทำงาน
ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มปริมาณและเกิดผลผลิตที่มีคุณภาพต่อไป

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-07-07