การนำความฉลาดทางสุขภาพไปปฏิบัติงานสาธารณสุข

ผู้แต่ง

  • นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์

คำสำคัญ:

ความฉลาดทางสุขภาพ, การสาธารณสุข, ผลลัพธ์ทางสุขภาพ

บทคัดย่อ

ความฉลาดทางสุขภาพเป็นแนวคิดหนึ่งในการส่งเสริมสุขภาพ มีความหมายที่กว้างกว่าความรู้
และการรู้หนังสือ บุคคลที่ความฉลาดทางสุขภาพในระดับที่เหมาะสมจะมีความสามารถในการดูแลสุขภาพ
ของตนเอง ครอบครัว และชุมชน และมีความสัมพันธ์กับผลลัพธ์ทางสุขภาพ การทำเข้าใจแนวคิดและ
ความหมายของความฉลาดทางสุขภาพจึงมีความสำคัญ บทความนี้มีวัตถุประสงค์ในการนำเสนอ ความหมาย
ความสำคัญ องค์ประกอบของความฉลาดทางสุขภาพ การนำแนวคิดความฉลาดทางสุขภาพสู่การปฏิบัติ และ
แนวทางการพัฒนาความฉลาดทางสุขภาพ อันจะทำให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีความสามารถในการส่งมอบ
บริการที่เอื้อต่อการสร้างความฉลาดทางสุขภาพ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-07-07

ฉบับ

บท

บทความปริทัศน์