ความชุกของเชื้อซัลโมเนลลาในไข่ไก่ในเขต 4 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้แต่ง

  • ภัทรกิติ เนินชัด
  • จินตนา สุ่มมาตย์
  • ธัญญารัตน์ สมสู่
  • อภิรดี โสภา
  • ขวัญเกศ กนิษฐานนท์
  • บงกช นพผล

คำสำคัญ:

คุณภาพไข่ไก่, ความชุก, เชื้อซัลโมเนลลา, โรคซัลโมเนลโลซิส

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบความชุกของเชื้อซัลโมเนลลา ในไข่ไก่จากตลาดสด จังหวัดขอนแก่น
มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อุปกรณ์และวิธีการ เก็บตัวอย่างไข่ไก่จากตลาดสดจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
จำนวนพื้นที่ละ 70 ตัวอย่าง และจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 35 ตัวอย่าง
โดยการตรวจหาเชื้อซัลโมเนลลา ใช้วิธีการตามมาตรฐาน ISO 6579:2002/AMD1:2007 และแบ่งไข่ไก่
ออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่บ่มไข่ไก่ไว้ก่อน 1 สัปดาห์และกลุ่มที่ไม่บ่ม
ผลการศึกษา การตรวจหาความชุกโดยรวมของเชื้อซัลโมเนลลา คิดเป็น 0.63% จากไข่ไก่ทั้งหมด
315 ฟอง ในไข่ไก่ที่ไม่ได้ทำการบ่มไว้ ในขณะที่ไม่พบเชื้อในไข่ไก่ที่ทำการบ่มไว้ก่อนตรวจ แต่การตรวจพบ
เชื้อไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P>0.01) ระหว่างกลุ่มการทดลองทั้ง 2 กลุ่ม
ข้อสรุป จากผลการทดสอบไข่ไก่ใน 4 จังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าไข่ไก่มีคุณภาพที่ดี
และมีการปนเปื้อนของเชื้อซัลโมเนลลา ในระดับต่ำ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-07-07