ภาวะผู้นำของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัดสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี

  • สุรพล สาริกา
คำสำคัญ: ภาวะผู?นำ, ผู?อำนวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงสำรวจครั้งนี้มีวัตถุประสงค-เพื่อ 1) ศึกษาระดับภาวะผูนำของผูอำนวยการโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตำบล สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 2) เปรียบเทียบระดับภาวะผูนำของ
ผูอำนวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล จำแนกตามคุณลักษณะทางประชากร กลุมตัวอยาง คือ
ผูอำนวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ในชวงวันที่ 1 กุมภาพันธ- -
30 เมษายน 2558 จำนวน 175 คน สุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเป;น
แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะห-ขอมูลคือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแก รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติอางอิง คือ t-test, One- way ANOVA
ผลการวิจัยพบวา ระดับภาวะผูนำโดยภาพรวมของผูอำนวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล
อยูในระดับมาก ( X =4.21, S.D.=0.55) การเปรียบเทียบระดับภาวะผูนำของผูอำนวยการโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตำบล จำแนกตามคุณลักษณะทางประชากร พบวา อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในหนวยงานปSจจุบัน เงินเดือนปSจจุบัน จำนวนเจาหนาที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานที่
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ดังนั้น ผูบริหารสาธารณสุขควรสงเสริมใหผูนำมีการศึกษาในระดับสูงเพื่อใหมีภาวะผูนำที่ดีตอไป

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2017-07-07
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
นิพนธ์ต้นฉบับ