ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองตามหลัก 3อ.2ส. ของประชาชน กลุ่มเสี่ยงสูงโรคเบาหวาน ตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ผู้แต่ง

  • เพชราภรณ์ คำเอี่ยมรัตน์

คำสำคัญ:

โปรแกรม, พฤติกรรม, 3อ. 2ส., โรคเบาหวาน

บทคัดย่อ

การวิจัยแบบกึ่งทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค. เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การดูแลตนเองตามหลัก 3อ. 2ส. ของประชาชนกลุ#มเสี่ยงสูงโรคเบาหวาน ตำบลทุ#ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ กลุ#มตัวอย#างแบ#งเป5น 2 กลุ#ม ๆ ละ 50 คน รวม 100 คน คือ กลุ#มทดลอง ได:แก# ประชาชน
กลุ#มเสี่ยงสูงโรคเบาหวาน ตำบลทุ#ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ กลุ#มเปรียบเทียบ ได:แก# ประชาชนกลุ#มเสี่ยงสูง
โรคเบาหวาน ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ โดยกลุ#มทดลองได:รับโปรแกรมเป5นระยะเวลา 12
สัปดาห. กลุ#มเปรียบเทียบไม#ได:รับโปรแกรม เก็บรวบรวมข:อมูลโดยใช:แบบสอบถาม 2 ครั้ง ก#อนและหลังการ
ทดลอง ระหว#าง 1 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 วิเคราะห.ข:อมูลโดยใช:สถิติเชิงพรรณนา
นำเสนอด:วยความถี่ ค#าร:อยละ ค#าเฉลี่ย ส#วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มัธยฐาน ค#าต่ำสุด ค#าสูงสุด เปรียบเทียบ
ผลต#างของคะแนนเฉลี่ยของตัวแปรภายในกลุ#มโดยใช:สถิติ paired t-test และเปรียบเทียบผลต#างของ
คะแนนเฉลี่ยของตัวแปรระหว#างกลุ#มโดยใช:สถิติ Independent t-test
ผลการศึกษาพบว#า กลุ#มทดลอง ส#วนใหญ#เป5นเพศชาย ร:อยละ 54.0 อายุเฉลี่ย 51.6 ปN (S.D.=
2.9 ปN) สถานภาพสมรสคู# ร:อยละ 60.0 จบการศึกษาระดับมัธยมต:น ร:อยละ 28.0 อาชีพค:าขาย ร:อยละ
28.0 มัธยฐานของรายได:ของครอบครัว เท#ากับ 9,000 บาท (รายได:ต่ำสุด 5,000 บาท : รายได:มากที่สุด
320,000 บาท) กลุ#มตัวอย#างที่มีความเสี่ยงวนใหญ#มีญาติสายตรงเป5นโรคความดันโลหิตสูง ร:อยละ 30.0 และ
เป5นโรคเบาหวาน ร:อยละ 32.0 ส#วนใหญ#ชอบทานอาหารรสหวาน มัน เค็มจัด ร:อยละ 24.0 กลุ#ม
เปรียบเทียบ ส#วนใหญ#เป5นเพศหญิง ร:อยละ 52.0 อายุเฉลี่ย เท#ากับ 46.2 ปN (S.D.=2.4 ปN) สถานภาพสมรส
โสด ร:อยละ 52.0 จบการศึกษาสูงสุดมัธยมศึกษาตอนปลาย ร:อยละ 54.0 อาชีพค:าขาย ร:อยละ 54.0 มัธย
ฐานของรายได:ของครอบครัว เท#ากับ 350,000 บาท (รายได:ต่ำสุด 7,500 บาท : รายได:สูงสุด 900,000
บาท) กลุ#มตัวอย#างที่มีความเสี่ยงส#วนใหญ#มีญาติสายตรงเป5นโรคความดันโลหิตสูงและเป5นโรคเบาหวาน ร:อย
ละ 22.0 ชอบทานอาหารรสหวาน มัน เค็มจัด ร:อยละ 8.0 ด:านผลการเปรียบเทียบผลต#างของคะแนนเฉลี่ย
พบว#า หลังการทดลองผลต#างคะแนนเฉลี่ยของความรู: ความเข:าใจทางสุขภาพที่ถูกต:องเกี่ยวกับหลักปฏิบัติ
ตนตามหลัก 3อ. 2ส. การจัดการเงื่อนไขทางสุขภาพของตนเองเพื่อเสริมสร:างสุขภาพตามหลัก 3อ. 2ส. การ
ตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกต:องตามหลักพฤติกรรม 3อ. 2ส. และการดูแลสุขภาพตนเอง ของกลุ#มทดลองสูง
กว#าก#อนการทดลองและสูงกว#ากลุ#มเปรียบเทียบอย#างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P-value<0.05)
จากผลการทดลองแสดงว#าโปรแกรมที่สร:างขึ้นสามารถใช:ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ประชาชนกลุ#มเสี่ยงสูงโรคเบาหวานได:ตามวัตถุประสงค.ที่ตั้งไว

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-07-07