ภาวะโภชนาการและการบริโภคอาหารผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียที่รับการบริการ คลินิกโรคธาลัสซีเมีย โรงพยาบาลขอนแก่น

ผู้แต่ง

  • ฐิติมา วงศ์บุตร
  • ภัทระ แสนไชยสุริยา
  • นุชศรา ประจันตะเสน

คำสำคัญ:

ภาวะโภชนาการ, การบริโภคอาหาร

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินภาวะ
โภชนาการและการบริโภคอาหารของผู้ป่วยธาลัสซีเมียที่มารับการบริการ คลินิกธาลัสซีเมียโรงพยาบาล
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ ผู้ป่วยธาลัสซีเมีย จำนวน 127 คน เก็บข้อมูลระหว่าง
เดือนมิถุนายน–สิงหาคม 2558 โดยใช้แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป รูปแบบการบริโภคอาหาร ความถี่ในการ
บริโภคอาหาร การบริโภคอาหารย้อนหลัง 24 ชั่วโมง แบบบันทึกน้ำหนัก-ส่วนสูง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
คือ สถิติเชิงพรรณนา ด้วยโปรแกรม STATA V.10 แสดงผลเป็นจำนวน ร้อยละ และช่วงเชื่อมั่นร้อยละ 95
ประเมินภาวะโภชนาการโดยใช้โปรแกรม INMU-Thai Growth และประเมินพลังงานและสารอาหารโดยใช้
โปรแกรม INMUCAL V.3
ผลการศึกษาพบกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย ร้อยละ 51.18 เพศหญิง ร้อยละ 48.82 พบธาลัสซีเมีย
ชนิดบีต้าธาลัสซีเมีย/ฮีโมโกลบินอี ร้อยละ 72.44 ค่าฮีมาโตคริตก่อนรับเลือด 20–27% ร้อยละ 57.48 ค่า
ฮีมาโตคริตหลังรับเลือด 28–34% ร้อยละ 52.76 รับการรักษาที่คลินิกธาลัสซีเมียโดยการให้เลือดทุกราย
และรับประทานยาขับเหล็ก ร้อยละ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-07-07