ปัจจัยเสี่ยงด้านการยศาสตร์ที่ส่งผลต่อความผิดปกติทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ จากการทำงานในอาชีพพยาบาลและการป้องกัน

ผู้แต่ง

  • ทศพล บุตรมี

คำสำคัญ:

ปัจจัยเสี่ยงด้านการยศาสตร์, พยาบาล, การป้องกัน

บทคัดย่อ

ศาสตร์ทางด้านการยศาสตร์ (Ergonomics) ศึกษาเกี่ยวกับคนในที่ทำงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ป้องกันความเครียด การบาดเจ็บและโรคที่เกี่ยวกับกระดูกและกล้ามเนื้อจากการทำงาน ซึ่งเกิดจากการ
ทำงานที่ต้องออกแรงเกินขีดจำกัดของมนุษย์แบบซ้ำๆ การทำงานในท่าทางที่ไม่เหมาะสม การทำงานกับ
เครื่องมือ สถานีงาน และสิ่งแวดล้อมการทำงานที่ออกแบบมาไม่เหมาะสมสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ปัจจุบันพบว่า
อาชีพพยาบาลมีอุบัติการณ์การเกิดกลุ่มอาการความผิดปกติทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อจากการทำงานที่
เกิดจากปัจจัยเสี่ยงทางด้านการยศาสตร์เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาดังกล่าวมีหลาย
ปัจจัยด้วยกัน ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงาน ปัจจัยด้านลักษณะงาน ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพและปัจจัยด้านจิตสังคม โดยขั้นตอนการยกและเคลื่อนย้ายคนไข้ที่ไม่เหมาะสมเป็นปัจจัยสำคัญที่
ก่อให้เกิดปัญหาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและกระดูกจากการทำงานของพยาบาลมากที่สุด ดังนั้นการอบรม
วิธีการยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ถูกต้อง การออกแบบเครื่องมือทางการแพทย์และพยาบาลให้เหมาะสมตาม
หลักการยศาสตร์เป็นวิธีการป้องกันปัญหาการยศาสตร์ที่จะเกิดขึ้นจากการทำงานของพยาบาล

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-07-07

ฉบับ

บท

บทความปริทัศน์