พฤติกรรมการบริโภคอาหารเค็มของผู้สูงอายุในเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

ผู้แต่ง

  • ปราโมทย์ ถ่างกระโทก
  • สิรินาถ ชาวแขก
  • พนิดา มงคลดี
  • พัชรธิดา พิณรัตน์
  • เปรมฤทัย พวงเพชร

คำสำคัญ:

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร, อาหารเค็ม, ผู้สูงอายุ

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงสำรวจแบบภาคตัดขวางนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารเค็มของผู้สูงอายุ ในเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างเป็น
ผู้สูงอายุในเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จำ นวน 392 คน เก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้วยแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถาม
ข้อมูลเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร และแบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหารเค็ม
แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.74 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา ความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์หาความสัมพันธ์โดยใช้สถิติการ
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเค็มในระดับ
ปานกลาง (รสปกติ) ร้อยละ 59.2 และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภค
อาหารเค็มระดับปานกลาง (รสปกติ) ของผู้สูงอายุอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ประกอบด้วย มีชุดเครื่องปรุงเตรียมไว้สำหรับการปรุงอาหาร (r=.154) การเตรียมอาหาร
หรือซื้ออาหารได้คำนึงถึงความอร่อย รสชาติถูกปาก (r=.144)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-07-07