ความชุกและพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในนักเรียนมัธยมศึกษา ตอนปลาย เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก ประเทศ สปป. ลาว

ผู้แต่ง

  • จินตนา สินสงวน

คำสำคัญ:

พฤติกรรม, การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย, สปป.ลาว

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงสำรวจแบบตัดขวางนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาความชุกและอธิบาย
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มตัวอย่าง
เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 6 และ 7 ในเมืองปากเซ แขวงจำปาสัก
ประเทศ สปป.ลาว จำนวนนักเรียนทั้งหมด 3,218 คน และขนาดตัวอย่างที่ได้ 289 คน
เก็บข้อมูลระหว่างเดือน พฤษภาคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2559 โดยใช้แบบสอบถาม
วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาแสดงผลเป็นค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และสถิติวิเคราะห์ คือ chi-square test Odds’ ratio และช่วงเชื่อมั่นร้อยละ 95 (95% CI)
กำหนดค่านัยสำคัญทางสถิติที่ p-value<0.05 ส่วนการสุ่มตัวอย่างนั้นได้แบ่งออกเป็น
สองขั้นตอน ใช้การคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการคำนวณเพื่อการประมาณ
สัดส่วนที่ทราบจำนวนประชากร และใช้การสุ่มตัวอย่างคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ
(Stratified Random sampling) ส่วนคุณภาพเครื่องมือใช้การตรวจสอบความตรงของ
เนื้อหา และหาค่าความเที่ยง
ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก
สปป.ลาว ร้อยละ 50.9 (95%CI=44.9, 56.8) ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในรอบหนึ่งปีที่
ผ่านมา โดยนักเรียนนอกเขตเทศบาลดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 63.4 และใน
เขตเทศบาลดื่ม ร้อยละ 42.6 โดยนักเรียนชายดื่ม ร้อยละ 54.2 ส่วนนักเรียนหญิงดื่ม
แอลกอฮอล์ ร้อยละ 48.5 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ดื่มครั้งแรกมากที่สุด คือ เบียร์ ร้อยละ
50.3 ในนักเรียนชายดื่มเบียร์เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครั้งแiก ร้อยละ 50.0 ในนักเรียน
หญิงดื่มเบียร์เป็นเครื่องดื่มครั้งแรก ร้อยละ 50.6 สาเหตุที่ดื่มครั้งแรก คือ เพื่อนชักชวน
(ร้อยละ 38.1) เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในปัจจุบันที่นักเรียนดื่มมากที่สุด คือ เบียร์ (ร้อยละ
41.5) รองลงมาคือ ไวน์ (ร้อยละ 30.6) โดยนักเรียนดื่มกับเพื่อนมากที่สุด (ร้อยละ 90.5)
ส่วนโอกาสในการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ นักเรียนดื่มในงานเลี้ยงสังสรรค์กับเพื่อน
ร้อยละ 61.9 ดื่มในเทศกาลต่างๆ ร้อยละ 41.5 ทั้งนี้ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดื่ม
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ คือ พื้นที่นอกเขตเทศบาล (crude OR=2.36; 95% CI=1.46,
3.82) การสนับสนุนของบิดามารดา (crude OR=2.34; 95% CI=1.44, 3.8) และสัมพันธภาพ
ไม่ดีภายในครอบครัว (crude OR=2.09; 95% CI=1.24, 3.54 )
จากผลการศึกษาชี้ว่า กว่าครึ่งหนึ่งของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เมือง
ปากเซ แขวงจำปาสัก ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ โดยนักเรียนชายมีสัดส่วนการดื่มไม่
ต่างจากนักเรียนหญิงมากนัก ส่วนนักเรียนนอกเขตเทศบาลนั้นดื่มมากกว่านักเรียนในเขต
เทศบาล ปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ คือการสนับสนุนของบิดา
มารดาให้ดื่มดังนั้น บิดามารดาหรือผู้ปกครองควรเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของตนเองก่อนจึงจะกำกับควบคุมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของ
นักเรียนได้ ตลอดจนปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียนด้วย

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-07-07