ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการคัดแยกมูลฝอยรีไซเคิลของนักเรียนระดับ มัธยมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุร

ผู้แต่ง

  • อาทิตยา เหนือพันธุเดช
  • วันดี นิลสำราญจิต
  • รจฤดี โชติกาวินทร์

คำสำคัญ:

พฤติกรรมการคัดแยกมูลฝอยรีไซเคิล, ความรู้, ทัศนคติ, การรับรู้ด้าน สิ่งอ านวยความสะดวกและโครงการ, การเคยได้รับข้อมูลข่าวสาร

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบตัดขวาง เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเพศ อายุ การเคยคัดแยกมูลฝอยรีไซเคิลที่บ้าน ความรู้ ทัศนคติ การรับรู้ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงการ และการเคยได้รับข้อมูลข่าวสารกับพฤติกรรมการคัดแยกมูลฝอยรีไซเคิลของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เก็บข้อมูลจากตัวอย่างนักเรียน จำนวน 424 คน สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการคัดเลือกแบบอาสาสมัคร ทำการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์หาความสัมพันธ์และอำนาจการทำนายโดยวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนผลการวิจัย พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่เป็นหญิง ร้อยละ 59.4 อายุเฉลี่ย 15.6+1.9 ปี ไม่เคยมีการคัดแยกมูลฝอยรีไซเคิลที่บ้าน (ร้อยละ 55.7) มีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 42.5) คะแนนเฉลี่ยความรู้ 9.8±2.8 คะแนน ส่วนใหญ่มีทัศนคติอยู่ในระดับดีมาก (ร้อยละ 67.0) คะแนนเฉลี่ยทัศนคติ 58.5±8.7 คะแนน คะแนนเฉลี่ยการรับรู้ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและโครงการ 4.0±1.4 คะแนน ซึ่งร้อยละ 71.7 ของนักเรียนอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยการเคยได้รับข้อมูลข่าวสาร 7.2±2.7 คะแนน ซึ่งร้อยละ 63.4 ของนักเรียนอยู่ในระดับมาก และร้อยละ 61.8 ของนักเรียนมีพฤติกรรมการคัดแยกมูลฝอยรีไซเคิลอยู่ในระดับดีปานกลาง คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการคัดแยกมูลฝอยรีไซเคิล 18.9±5.2 คะแนน โดยการเคยได้รับข้อมูลข่าวสาร ทัศนคติ ความรู้ เพศ และการรับรู้ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการคัดแยกมูลฝอยรีไซเคิลของนักเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Adjust R2=0.165, p-value<0.001)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-04-11