ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับตําบลของผู้อํานวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดหนองคาย

ผู้แต่ง

  • เพชรสมร ไพรพยอม
  • ประจักร บัวผัน

คำสำคัญ:

แรงจูงใจ ,ปัจจัยแห่งความสําเร็จ, การพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับตําบล, ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวางมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับตําบลของผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดหนองคาย ประชากรที่ศึกษาคือ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล จํานวน 74 คน และการสนทนากลุ่มจากบุคคลที่ให้ข้อมูลในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับตําบล จํานวน 12 คน รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและการสนทนากลุ่ม ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน พบว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้อง0.67 และมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาช 0.95 โดยดําเนินการเก็บข้อมูลในระหว่างวันที่ 23 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2560 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปในการหาค่าสถิติพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน ค่าต่ําสุด ค่าสูงสุด และสถิติอนุมานหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลการศึกษาพบว่า ระดับแรงจูงใจ ระดับปัจจัยแห่งความสําเร็จ และระดับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับตําบลของผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดหนองคาย ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.95 (S.D.=0.48), 3.99 (S.D.=0.49) และ 4.05 (S.D.=0.51) ตามลําดับ และพบว่าภาพรวมของแรงจูงใจ ปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค้ําจุนและปัจจัยแห่งความสําเร็จ มีความสัมพันธ์ระดับสูงทางบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (r=0.824, p-value<0.001; r=0.705, p-value<0.001; r=0.815, p-value <0.001 และr=0.781, p-value<0.001) ตามลําดับตัวแปรการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการบริการปัจจัยจูงใจด้านนโยบายและการบริหาร ตัวแปรผู้บริหารทุกระดับให้การสนับสนุน และปัจจัยจูงใจด้านลักษณะงาน ซึ่งตัวแปรทั้ง 4 ตัวแปร สามารถร่วมกันพยากรณ์การพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับตําบลของผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดหนองคาย ได้ร้อยละ 83.4 ปัญหาอุปสรรคพบว่า กระบวนการของระบบบริการสุขภาพระดับตําบล ยังขาดความต่อเนื่องและขาดการคืนข้อมูลด้านสุขภาพระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลและโรงพยาบาลแม่ข่าย ควรมีการเสริมพลังชุมชนในการมีส่วนร่วมดําเนินการพัฒนาต่อไป

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-04-11