ความแตกต่างของอากาศตามลักษณะพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ผู้แต่ง

  • วรางคณา วรราช
  • กาญจนา นาถะพินธุ

คำสำคัญ:

ความแตกต่างของอากาศ, อุณหภูมิสูงสุด, อุณหภูมิต่ำสุด

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาตตัดขวาง (Cross-sectional descriptive research) ศึกษาความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างวัน ตามลักษณะพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยตรวจวัดอุณภูมิ ตลอด 24 ชั่วโมง บันทึกผลทุกๆ 1 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 5 เดือนต่อเนื่องกัน พบว่า ในช่วงเวลาอากาศร้อนมีอุณหภูมิสูงสุดในช่วงเวลา 13.00-15.00 น. พื้นที่เขตมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด โดยสูงกว่าพื้นที่ชานเมือง พื้นที่ชนบทและพื้นที่ระหว่างเมืองกับชานเมือง 3.3, 5.2 และ 2.8 องศาเซลเซียส ตามลำดับ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-04-11