ภาวะสุขภาพของนักเรียนมัธยมศึกษา ชั้นปี ที่ 1 และสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน มัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองนครพนม ปี การศึกษา 2552

ผู้แต่ง

  • บรรจง พลไชย

คำสำคัญ:

ภาวะสุขภาพ, นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1, นครพนม

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะสุขภาพของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปี ที่ 1
และสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองนครพนม กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนมัธยมศึกษา ชั้นปี ที่ 1 ในโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งใน
เขตเทศบาลเมืองนครพนม ประจำปี การศึกษา 2552 จำนวน 585 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาโดย
วิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบบันทึกการตรวจสุขภาพด้วย
ตนเองสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาและแบบสำรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ความถี่และค่าร้อยละ ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างได้รับการตรวจสุขภาพ จำนวน
579 คน คิดเป็นร้อยละ 98.9 ผลการตรวจร่างกาย พบว่า นักเรียนมีนํ้าหนักตามเกณฑ์อายุอยู่ใน
ระดับน้อยกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 0.4 นํ้าหนักมากเกินเกณฑ์ ร้อยละ 7.1 ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุอยู่ใน
ระดับเตี้ย ร้อยละ 0.7 ค่อนข้างเตี้ย ร้อยละ 1.4 น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงอยู่ในระดับผอม
ร้อยละ 0.9 อ้วน ร้อยละ 3.8 ฟันผุ ร้อยละ 12.4 สายตาผิดปกติ ร้อยละ 11.6 ได้ยินผิดปกติ
ร้อยละ 0.5 และสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ ผลของการศึกษาครั้งนี้สามารถนำไปปรับปรุงและพัฒนาแผนดำเนินการสร้าง
เสริมพฤติกรรมสุขภาพแก่นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปี ที่ 1 เพื่อนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดี

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-04-11