ทัศนคติต่อการทำงานบริการสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยนครพนม

ผู้แต่ง

  • บรรจง พลไชย

คำสำคัญ:

ทัศนคติ, การทำงานบริการสุขภาพ, นักศึกษาพยาบาล

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงพรรณาครั้งนี้มีจุดประสงค์ เพื่อศึกษาทัศนคติต่อการทำงานบริการสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล
มหาวิทยาลัยนครพนม กลุ่มเป้ าหมายที่ใช้ในการศึกษาคือ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี ) มหาวิทยาลัยนครพนม จำนวน 199 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม ได้ตรวจสอบความ
เที่ยงและความตรงของเครื่องมือ วิเคราะห์ด้วยสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบราคได้ค่าอัลฟาเท่ากับ 0.92 และได้รับแบบสอบถาม
คืน จำนวน 199 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100.00 นำข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยในภาพรวมพบว่า นักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยนครพนม มีทัศนคติต่อการทำงานบริการสุขภาพ อยู่ในระดับ
ดี (Mean=3.76, SD=0.24) และเมื่อแยกเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านลักษณะวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี (Mean=3.95,
SD=0.31) ด้านการปฏิบัติงานพยาบาล มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี (Mean=3.65, SD=0.41) ด้านการปฏิบัติงานในชุมชนและด้าน
ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน ผู้ป่ วยและญาติผู้ป่ วย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีตามลำดับ (Mean=4.00, SD=0.38 และ Mean=3.74,
SD=0.42) ส่วนในด้านค่านิยมของสังคม พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (Mean=3.45, SD=0.32) ซึ่งผลที่ได้จาก
การศึกษาครั้งนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาพยาบาลต่อไป

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-04-11