การมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะเทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ผู้แต่ง

  • กมลทิพย์ ชื่นหมื่นไวย
  • อุไรวรรณ อินทร์ม่วง อินทร์ม่วง

คำสำคัญ:

การมีส่วนร่วมของประชาชน, การคัดแยกขยะ, ปัจจัยที่มีอิทธิพล

บทคัดย่อ

การศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวางนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลการคัดแยกขยะและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการคัดแยกขยะและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะ รวมถึงปัญหาและข้อเสนอแนะในการคัด
แยกขยะในเขตเทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างเดือนมกราคม – เมษายน พ.ศ.2554 เก็บตัวอย่าง
โดยใช้แบบสัมภาษณ์ตัวแทนครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเทพาลัย จำนวน 225 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุดและสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่
การหาความสัมพันธ์ด้วย สถิติ Pearson Correlation และการวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression
Analysis) และค่าความเชื่อมั่นที่ 95% CI
ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.22
(S.D.= 0.37, 95% CI 2.17 – 2.27) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติ ได้แก่ การได้รับการสนับสนุนในการคัดแยกขยะจากหน่วยงานต่างๆ การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร เพศและสถานภาพใน
ชุมชน โดยมีความสามารถในการทำนายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเทพาลัย
อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ได้ร้อยละ 41.60 (R2 = 0.416)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-04-11