ผลของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ในองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทั

ผู้แต่ง

  • ปาริชาติ ดำดี
  • เรือน สมณะราชบัณฑิต
  • รุจิรา ดวงสงค์

คำสำคัญ:

การมีส่วนร่วม, สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน, องค์การบริหารส่วนตำบล

บทคัดย่อ

การส่งเสริมสุขภาพในสถานที่ทำงานเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพดีซึ่งส่งผลให้การทำงานของบุคลากรมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การส่งเสริมสุขภาพในสถานที่ทำงานประกอบด้วยการจัดสถานที่ให้สะอาด ปลอดภัย ไร้มลพิษ มี
ชีวิตชีวา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในท้องถิ่นสมควรเป็นตัวอย่างที่ดีแก่หน่วยงานอื่นๆในท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐได้เข้าร่วมโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน ในปี 2552 พบการดำเนินการไม่ผ่าน 9 ข้อ
จาก 57 ข้อ ต่อมาปี 2553 ผู้วิจัยได้ประยุกต์การมีส่วนร่วมโดยดำเนินการตามแผนงานโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน
ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยคณะผู้บริหาร,พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง จำนวน 37 คน กิจกรรมประกอบด้วย การ
แต่งตั้งคณะแกนนำส่งเสริมสุขภาพในองค์การบริหารส่วนตำบล,การให้ความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพ,การประชาสัมพันธ์,กำหนด
นโยบายเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ,กิจกรรม 5 ส ,กำหนดนโยบายสถานที่ทำงานปลอดบุหรี่,รณรงค์การลด ละ เลิกบุหรี่,จัดตั้งชมรม
สร้างเสริมสุขภาพ,การแข่งขันกีฬาสี,จัดสถานที่และอุปกรณ์ในออกกำลังกาย ใช้เวลาดำเนินการ 10 สัปดาห์
ผลการดำเนินการพบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสถานที่น่าอยู่น่าทำงานของกรมอนามัยใน
ปี 2553 นอกจากนี้จากผลวัดการมีส่วนร่วมเปรียบเทียบก่อน -หลังดำเนินการพัฒนา โดยใช้ Paired t-test พบว่าบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการดังกล่าวเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value < 0.001)
แสดงให้เห็นว่า การพัฒนาการมีส่วนร่วมของบุคลากร มีผลทำให้สถานที่ทำงานเป็นสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงานตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จึงควรส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนำวิธีการดังกล่าวไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนา
หน่วยงานท้องถิ่นที่ยังไม่เป็นสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงานแห่งอื่นต่อไป

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-04-11

ฉบับ

บท

นิพนธ์ต้นฉบับ