คุณภาพชีวิตและการทำงานของข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง

ผู้แต่ง

  • ศักดิ์สุริยา เสนาทิพย์
  • วุฒิพงศ์ คงทอง

คำสำคัญ:

คุณภาพชีวิต, การรับรู้ต่อระบบบริหารราชการและค่านิยมทางราชการ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้ต่อระบบบริหารราชการ ค่านิยมทาง
ราชการและคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ประชากรที่ศึกษาได้แก่ บุคคลที่รับ
ราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ในปีงบประมาณ 2553 จำนวน 173 คน และคำนวณ
ขนาดตัวอย่างได้เท่ากับ 110 คน สุ่มด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และได้แบบสอบถาม
กลับคืนจำนวน 106 ชุด (ร้อยละ 96.36) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่แสดงจำนวนและร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุดและค่าต่ำสุด
ผลการศึกษา พบว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงเป็นเพศหญิง ร้อยละ 61.32 มีอายุตั้งแต่ 24 ปี ถึง 58 ปี
(Mean 37.50 ปี,S.D. 8.82) มีอายุราชการตั้งแต่ 2 ปี ถึง 34 ปี (Mean 11.98 ปี,S.D. 8.84) ประมาณ 3 ใน 4 มีสถานภาพสมรสคู่
ระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด ร้อยละ 67.92 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงรับรู้ต่อระบบบริหารราชการระดับ
ปานกลางมากที่สุด ร้อยละ 62.26 รองลงมารับรู้ต่อระบบบริหารราชการระดับสูง ร้อยละ 37.74 มีค่านิยมทางราชการในระดับ
ปานกลางมากที่สุด ร้อยละ 79.25 รองลงมาระดับสูง ร้อยละ 11.32 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงมีระดับคุณภาพชีวิต
ในระดับสูงมากกว่าร้อยละ 70.00 ได้แก่ ด้านการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม เห็นด้วย ร้อยละ 94.34 (Mean 17.01, S.D. 2.46)
ด้านสภาพการทำงานที่ปลอดภัย เห็นด้วย ร้อยละ 87.74 (Mean 16.41,S.D. 3.09) และด้านการบูรณาการทางสังคม หรือ
การทำงานร่วมกัน ร้อยละ 73.58 (Mean 33.60 ,S.D. 5.46) ตามลำดับ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-04-11