ภาวะสุขภาพของประชาชนหมู่ที่ 6 บ้านหนองหนุน ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2553

ผู้แต่ง

  • วุฒิพงศ์ คงทอง
  • สรพงษ์ ชูเพชร
  • พวงผกา ช่วยบำรุง
  • มนพ ยกฉวี
  • สุพาณี คงเรือง
  • คนึงนุช แจ้งพรมมา

คำสำคัญ:

ภาวะสุขภาพของประชาชน และจังหวัดพัทลุง

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานภาวะสุขภาพของประชาชนหมู่ที่ 6
บ้านหนองหนุน ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง กลุ่มตัวอย่างคือ ประชาชนที่อายุ 35 ปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในหมู่ที่ 6 บ้าน
หนองหนุน ตำบลท่ามิหรำ สุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย ขนาดตัวอย่างจำนวน 100 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา เพื่อ
บรรยายลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ในกรณีข้อมูลแจงนับ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ำสุด และค่าสูงสุด ในกรณีข้อมูลต่อเนื่อง
ผลการศึกษา ด้านลักษณะส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างกว่าร้อยละ 68 เป็นเพศหญิง มีอายุตั้งแต่ 35 ปี ถึง 79 ปี
มีสถานภาพสมรสอยู่ด้วยกัน ร้อยละ 82 ประกอบอาชีพ เกษตรกรรมมากที่สุด ร้อยละ 68 จบระดับการศึกษาสูงสุด
ประถมศึกษา ร้อยละ 49 มีน้ำหนักเฉลี่ย 59 กิโลกรัม และมีระดับส่วนสูง เฉลี่ย 152 เซนติเมตร ด้านภาวะสุขภาพ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างกว่าร้อยละ 48 ที่มีระดับความดันโลหิตอยู่ในระดับสูงกว่าปกติ มีระดับน้ำตาลในเลือดตั้งแต่ 67 mg/dl ถึง 149 mg/dl
(เฉลี่ย 86) เกือบ 1 ใน 3 พบว่า มีระดับดัชนีมวลกายอยู่ในระดับอ้วน มีระดับความหนาของชั้นไขมันใต้ผิวหนังอยู่ในระดับดีมาก
ที่สุด ร้อยละ 67 มีระดับแรงบีบมืออยู่ในระดับดี มีระดับแรงเหยียดขาและแรงเหยียดหลังในระดับต่ำมากที่สุด ร้อยละ 48.3 และ
56.7 ตามลำดับ ส่วนของระดับความจุปอด พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความจุปอดอยู่ในระดับต่ำมากที่สุด ร้อยละ 42 กว่าครึ่ง
มีระดับความอดทนของปอดและหัวใจ อยู่ในระดับดีมาก และมีระดับความสุขเท่ากับคนทั่วไป ระดับความเครียด พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีระดับความเครียดอยู่ในระดับต่ำและระดับปกติใกล้เคียงกัน ร้อยละ 44 และร้อยละ 43 ตามลำดับ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-04-11