ความชุกของปัญหาการดื่มสุราและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมของ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

ผู้แต่ง

  • นฤมล อุดมเดช
  • จิราพร เขียวอยู่

คำสำคัญ:

ปัญหาการดื่มสุรา, เกษตรกร, การถดถอยโลจิสติกแบบลำดับ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาที่มีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความชุก
และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการดื่มสุราในผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมของอำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
ตัวอย่างเป็นเกษตรกรอายุ 25 ปีขึ้นไป จำนวน 700 คน เป็นชาย 496 คน หญิง 204 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบ
มีระบบจากบัญชีรายชื่อประชากรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทั้งหมด ประเมินปัญหาการดื่มสุราโดยใช้
Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT) ฉบับภาษาไทย
ผลการวิจัยพบว่าความชุกของการดื่มสุราที่เป็นปัญหาในตัวอย่างทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 80.6 (95% CI=
77.6-83.6) โดยความชุกในเพศชายมากกว่าหญิงซึ่งเท่ากับ ร้อยละ 85.5 (95% CI=82.4-88.6) และร้อยละ 68.6
(95% CI=62.3-75.0) ตามลำดับเมื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ของปัจจัยในตัวอย่างชายและหญิงด้วยการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุโลจิสติกแบบลำดับ โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า เกษตรกรชายที่มีการ
รับรู้ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดื่มแอลกอฮอล์ในระดับสูงจะมีปัญหาการดื่มสุราน้อยกว่าเกษตรกรที่มีการรับรู้
ในระดับต่ำ (ORadj=0.54; 95% CI=0.31-0.96) เกษตรกรหญิงที่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า
มีการดื่มสุราแบบเสี่ยงน้อย สูงกว่ากลุ่มที่มีการศึกษาในระดับสูงกว่าปฐมศึกษา (ORadj=2.11; 95% CI=1.11-
3.99) เกษตรกรหญิงที่มีภาระเลี้ยงดูบุตรหรือบุคคลในครอบครัว มีการดื่มสุราแบบเสี่ยงน้อย สูงกว่ากลุ่มที่ไม่มี
ภาระการเลี้ยงดูบุตรหรือบุคคลในครอบครัว (ORadj=0.37; 95% CI=0.16-0.86) และเกษตรกรหญิงที่ได้รับสื่อ
โฆษณาทางวิทยุ มีการดื่มสุราแบบเสี่ยงน้อย สูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับสื่อโฆษณาทางวิทยุ (ORadj=3.32; 95% CI=
0.17-1.28)
สรุป ความชุกของปัญหาการดื่มสุราพบมากทั้งเกษตรกรชายและหญิง โดยปัญหาการดื่มสุราของ
เกษตรกรชายและหญิงมีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่แตกต่างกัน

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-04-11

ฉบับ

บท

นิพนธ์ต้นฉบับ