ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยแห่งความสุข (องค์กรแห่งความสุข) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้แต่ง

  • ดุษฎี อายุวัฒน์
  • อุดมลักษณ์ บำรุงญาติ
  • ขวัญนคร สอนหมั่น

คำสำคัญ:

ผลการดำเนินงาน, นโยบายมหาวิทยาลัยแห่งความสุข, องค์กรแห่งความสุข, ความสุขในที่ทำงาน

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยแห่งความสุข (องค์กรแห่งความสุข) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ
ประชากรคือบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน จาก 22 คณะ และ 14 หน่วยงาน กลุ่มตัวอย่างกำหนด
จากสัดส่วนของประชากร แล้วใช้การสุ่มแบบมีระบบ (Systematic Random Sampling) จากบัญชีรายชื่อ
ของแต่ละคณะ/หน่วยงาน ได้ขนาดตัวอย่าง 557 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ที่มีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.94 ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ในเดือนเมษายน-พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ได้แบบสอบถามกลับคืนมา
403 คน คิดเป็นร้อยละ 72.4 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปด้วยสถิติพรรณนาและวิเคราะห์ปัจจัยด้วยสถิติถดถอย
พหุคูณ ด้วยวิธี Enter นำเสนอผลการวิเคราะห์ด้วยตารางประกอบการบรรยาย
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยแห่งความสุข
(องค์กรแห่งความสุข) ใน 8 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านสุขภาพดี (Happy Body) (2) ด้านน้ำใจงาม (Happy Heart)
(3) ด้านการผ่อนคลาย (Happy Relax) (4) ด้านการหาความรู้ (Happy Brain) (5) ด้านคุณธรรม (Happy
Soul) (6) ด้านการใช้เงินเป็น (Happy Money) (7) ด้านครอบครัวดี (Happy Family) (8) ด้านสังคมดี (Happy
Society) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ ปัจจัยด้านระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประเภทของบุคลากรที่เป็นลูกจ้างประจำ ระดับการศึกษาสูงสุดในปัจจุบันที่เป็นปริญญาตรี ปริญญาโท
ปริญญาเอก และทัศนคติต่อผลการดำเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยแห่งความสุขของมหาวิทยาลัย
ขอนแก่นระดับคณะ/หน่วยงาน ทั้งนี้ตัวแปรทั้งหมดที่นำมาศึกษาอธิบายผลการดำเนินงานตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยแห่งความสุขของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร้อยละ 17.4

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-04-11

ฉบับ

บท

นิพนธ์ต้นฉบับ