ความรู้และแรงจูงใจในการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในสถานบริการแต่งผม-เสริมสวย เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

ผู้แต่ง

  • จิตนิรันดร์ วงละคร

คำสำคัญ:

ความรู้, แรงจูงใจ, พฤติกรรม

บทคัดย่อ

การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ เพื่อศึกษาความรู้ และแรงจูงใจในการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการแต่งผม-เสริมสวยของผู้ประกอบการ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ประกอบการสถานสถานบริการแต่งผม-เสริมสวยในเขตตําบลเมืองใต้ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จํานวน 34 คน ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า ผู้ประกอบการสถานบริการแต่งผม-เสริมสวยส่วนใหญ่มีความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของสถานบริการแต่งผม-เสริมสวยอยู่ในระดับต่ำ รองลงมาคือระดับปานกลาง และมีแรงจูงใจด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของสถานบริการแต่งผม-เสริมสวยอยู่ในระดับสูง รองลงมาคือระดับปานกลาง ส่วนพฤติกรรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของสถานบริการแต่งผม-เสริมสวยอยู่ในระดับสูง รองลงมาคือระดับปานกลาง โดยสรุป ผลจากการศึกษาแสดงให้ เห็นว่าความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการสถานบริการแต่งผม-เสริมสวยอยู่ในระดับต่ำ ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้การสนับสนุนเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนามาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของสถานบริการแต่งผม-เสริมสวยที่สูงขึ้นต่อไป

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-04-03

ฉบับ

บท

นิพนธ์ต้นฉบับ