การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตําบลบ้านเป็ด อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ผู้แต่ง

  • มนตรี มะลิต้น
  • สุพรรณี ศรีปัญญากร
  • บุญมา สุนทราวิรัตน์

คำสำคัญ:

การมีส่วนร่วมของประชาชน, การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้ องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตําบลบ้านเป็ด อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น สุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบได้ขนาดตัวอย่าง 187 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาค่าสัมประสิทธิÍสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และสัมประสิทธิÍสหสัมพันธ์ของสเปียร์แมนผลการวิจัยพบว่า สภาพการมีส่วนร่วมภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลีÉยเท่ากับ 3.64 (S.D.=0.56) และเมืÉอพิจารณารายด้านพบว่า การมีส่วนร่วมด้านการลงทุนและปฏิบัติงาน อยู่ใน ระดับสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 (S.D.= 0.56) และด้านทีÉมีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการติดตามประเมินผล ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 (S.D.=0.71) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมี ส่วนร่วม ปัจจัยส่วนบุคคล อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพสมรสและระยะเวลาในการอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปัจจัยจูงใจ ปัจจัยลักษณะการเข้าร่วมกิจกรรม ปัจจัยรูปแบบการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ปัจจัยการได้รับข่าวสารต่างๆ ปัจจัยอิทธิพลของบุคคลมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้ องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) ส่วนปัจจัยความรู้ ไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้ องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-04-03

ฉบับ

บท

นิพนธ์ต้นฉบับ