สภาพปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของอู่ซ่อม และอู่เคาะพ่นสีรถยนต์ และแนวทาง การแก้ไขปัญหา ในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร

ผู้แต่ง

  • สุณัฏฐา โน้ตสุภา
  • อุไรวรรณ อินทร์ม่วง

คำสำคัญ:

สภาพปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม, เหตุรำคาญ, เทศบาลเมืองสกลนคร

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการประกอบ
กิจการอู่ซ่อม และอู่เคาะพ่นสีรถยนต์ สภาพปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของอู่ซ่อม และอู่เคาะ
พ่นสีรถยนต์ และแนวทางการป้ องกันและควบคุมเหตุรำคาญด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ดำเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2555 ในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร เก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสำรวจ/สังเกตอู่ซ่อม และอู่เคาะพ่นสีรถยนต์ และแบบสัมภาษณ์สำหรับ
เจ้าของอู่ซ่อม และอู่เคาะพ่นสีรถยนต์ จำนวน 49 แห่ง ประกอบด้วย อู่ซ่อมเครื่อง 26 แห่ง อู่
เคาะพ่นสี 16 แห่ง และอู่ซ่อมเครื่องและอู่เคาะพ่นสีรถยนต์ในสถานที่เดียวกัน 7 แห่ง และ
ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่ายตรวจเหตุเดือดร้อนรำคาญเทศบาลเมือง
สกลนคร เพื่อระดมสมองหาแนวทางการจัดการแก้ไขปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของอู่ซ่อม
และอู่เคาะพ่นสีรถยนต์ในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร ผลการวิจัย พบว่า สภาพการประกอบกิจการ
พิจารณาเฉพาะอู่เคาะพ่นสี พบว่า อู่เคาะพ่นสี 23 แห่ง มีห้องพ่นสี 16 แห่ง โดยร้อยละ 37.5
เป็นห้องพ่นสีไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีถังดับเพลิงประจำอู่ 8 แห่ง การจัดหาอุปกรณ์ป้ องกันอันตราย
ส่วนบุคคลสำหรับช่างที่ปฏิบัติงาน เจ้าของอู่ทุกแห่ง มีการจัดหาอุปกรณ์ป้ องกันอันตรายส่วน
บุคคลไว้ประจำอู่ แต่พบว่า ผู้ปฏิบัติงาน ร้อยละ 42.9 มีการใช้อย่างสม่ำเสมอ ส่วนร้อยละ 57.1
มีการใช้แต่ ไม่สม่ำเสมอ ส่วนสภาพการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม พบว่า อู่ทุกแห่งมีการ
ดำเนินการไม่ได้มาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 71.4 ของอู่ ไม่มีการจัดการด้าน
มลพิษทางอากาศ ร้อยละ 81.6 ไม่มีการจัดการนํ้าเสีย ร้อยละ 53.1 ไม่มีการจัดการของเสีย
อันตรายและร้อยละ 79.6 ไม่มีการจัดการเรื่องเสียง จากปัญหาดังกล่าว ได้จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าของอู่ ร่วมกันหาแนวทางในการ
จัดการปัญหาของอู่ซ่อม และอู่เคาะพ่นสีรถยนต์ เพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดการปัญหาเหตุรำคาญ
ต่อไป ดังนั้นเทศบาลเมืองสกลนคร ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับผิดชอบในการควบคุม
ป้ องกันปัญหาเหตุรำคาญ ควรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำผลที่ได้จากการศึกษานี้ ไปใช้ใน
การดำเนินงาน ติดตาม ตรวจสอบเหตุรำคาญจากการประกอบกิจการอู่ซ่อม และอู่เคาะพ่นสี
รถยนต์ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-04-03