ปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมของผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ้าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้แต่ง

  • ณิชาพัฒน์ ภู่หาญ
  • กาญจนา นาถะพินธุ

คำสำคัญ:

น้ำท่วม, , อนามัยสิ่งแวดล้อม

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยพรรณนาเชิงสำรวจ ศึกษาข้อมูลย้อนหลัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมผู้ประสบภัยน้ำท่วม การได้รับบริการและความช่วยเหลือของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องของผู้ประสบภัยน้ำท่วม และผลกระทบต่อสุขภาพครัวเรือนผู้ประสบภัยน้ำท่วมประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นหัวหน้าครัวเรือนที่ประสบภัยน้ำท่วม เมื่อปี พ.ศ. 2553 อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 109 ครัวเรือน ประเภทน้ำท่วมเอ่อล้นตลิ่งท่วมขังเป็นเวลานานเกิน 7 วัน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์และแบบสังเกต น้าข้อมูลมาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุด ค่ามัธยฐาน

ผลการศึกษาพบว่า ผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้เกิดความเสียหายของบ้านเรือน มีมูลค่าความเสียหายอยู่ในช่วง 10,001 ถึง 20,000 บาท ร้อยละ 62.4 และพื้นที่นามีมูลค่าความเสียหายอยู่ในช่วง 10,001 ถึง 20,000 บาท ร้อยละ 35.8 รัฐบาลได้จ่ายเป็นเงินชดเชยกรณีบ้านเรือนเสียหายครัวเรือนละ 5,000 บาท กรณีนาข้าวเสียหาย ได้รับเงินชดเชยมูลค่าความเสียหายในช่วง 10,001 ถึง 20,000 บาท ร้อยละ 45.0 สำหรับปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมของผู้ประสบภัยน้ำท่วม มีปัญหาดังนี ด้านที่อยู่อาศัย ในภาวะการเกิดน้ำท่วมบ้านเรือนช้ารุดเสียหายบางส่วน ร้อยละ 55.1 ย้ายไปอยู่บ้านญาติ ร้อยละ 45.9 พบความไม่สะอาดของน้ำดื่ม ร้อยละ 57.8 ขาดแคลนน้ำใช้ร้อยละ 50.4 และความไม่สะอาดของน้ำใช้ ร้อยละ 47.7 ขยะเกิดเน่าเสีย ร้อยละ 97.2 ปัญหาเรื่องส้วมอุดตัน ร้อยละ 76.1 อาหารเน่าเสียง่ายไม่มีที่เก็บ ร้อยละ 94.4 การจัดการแมลงและสัตว์น้าโรคส่วนใหญ่จะมียุงชุกชุมขณะน้ำท่วม ร้อยละ 95.4 หนู ร้อยละ 89.9 ผลกระทบต่อสุขภาพจากการเกิดน้ำท่วมมีผลต่อสภาพจิตใจท้าให้เกิดความเครียด ร้อยละ 94.4 อุบัติเหตุ ถูกของมีคม บาดทิ่มแทง ร้อยละ 23.8 การเข้ารับการรักษาเป็นโรงพยาบาลของรัฐ ร้อยละ 78.8 สำหรับความพึงพอใจของผู้ประสบภัยน้ำท่วมต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานของรัฐได้มีการเตรียมการและเข้ามาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยู่ในระดับปานกลาง

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-04-03