การกระจายตัวของขนาดอนุภาคที่เกิดจากกิจกรรมประเภทปิ้ งย่าง

ผู้แต่ง

  • คมสันต์ แรงจบ
  • กาญจนา นาถะพินธุ

คำสำคัญ:

การจำแนกขนาด อนุภาค, การปิ้งย่าง

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาภาคตัดขวางเพื่อศึกษาความเข้มข้นและการกระจายตัว
ของขนาดอนุภาคที่เกิดจากกิจกรรมปิ้ งย่างโดยเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองในบรรยากาศทั่วไปจาก
ร้านค้าที่มีการปิ้ งย่างอาหาร 4 ประเภท คือ หมูปิ้ ง ไก่ย่าง ปลาเผา และข้าวโพดปิ้ ง และเก็บ
ตัวอย่างจากกิจกรรมหมูปิ้ งที่มีอุปกรณ์ควบคุมควัน ได้แก่ พัดลมดูดควัน และครอบดูดควัน
(Hood)โดยแต่ละกิจกรรมเก็บตัวอย่างจำนวน 2 ร้าน จำนวน 12 ร้าน ร้านละ 3 ตัวอย่าง รวม
36 ตัวอย่างโดยใช้เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองประเภทแอนเดอร์เซนอิมแพคเตอร์แบบหมุน
ไม่ได้ 8 ชั้น ผลการศึกษาพบว่า ปริมาณอนุภาคขนาดเล็กกว่า10ไมครอน (PM10) ที่เกิดจากการ
ปิ้ งหมู ไก่ย่าง และปลาเผา สูงกว่าข้าวโพดปิ้ ง โดยพบว่าความเข้มข้นเฉลี่ย = S.D. ของหมูปิ้ ง
ร้าน 1 และร้าน 2 =205.6±15 μg/m3 และ 206.1±20 μg/m3 ไก่ย่างร้าน 1 และร้าน 2
=210.7±13 μg/m3 และ 175.3±14 μg/m3ปลาเผาร้าน 1 และร้าน 2 =195.2±13 μg/m3
และ 188.1±30 μg/m3 ข้าวโพดปิ้ งร้าน 1 และร้าน 2 = 115.9±9 μg/m3 และ 104.7±12
μg/m3 โดยปริมาณของอนุภาคจากการปิ้ งหมูที่มีอุปกรณ์ควบคุมควันมีค่าความเข้มข้นต่ำกว่า
การปิ้ งหมูที่ไม่มีอุปกรณ์ควบคุมควัน ดังนี้ การปิ้ งหมูที่ใช้พัดลมดูดควันร้าน 1 และร้าน 2 มีค่า
ความเข้มข้นเฉลี่ย S.D.= 179.2±34 μg/m3 และ 185.3±7 μg/m3 ตามลำดับ การปิ้ งหมูที่ใช้
ครอบดูดควัน (Hood) ร้าน 1 และร้าน 2 ค่าความเข้มข้นเฉลี่ย S.D.=114.5±26 μg/m3 และ
110.8±21 μg/m3 ตามลำดับและพบว่าการปิ้ งย่างอาหารทุกชนิดมีอนุภาคขนาดเล็กกว่า 2.5
ไมครอน มากกว่าอนุภาคขนาด 5-10 ไมครอน มากกว่าขนาด 2.5-5 ไมครอน

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-04-03