กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การกระจายตัวของขนาดอนุภาคที่เกิดจากกิจกรรมประเภทปิ้ งย่าง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF