Shiga toxin‐producing Escherichia coli (STEC): โรคอุจจาระร่วงรุนแรงกับ ภาวะ Hemolytic uremic syndrome

ผู้แต่ง

  • ธันยาการย์ ศรีวรมาศ

บทคัดย่อ

Enterohaemorrhagic Escherichia coli (EHEC) เป็นสายพันธุ์ที่เป็นสาเหตุของโรคอุจจาระร่วง
รุนแรงเป็นเลือดที่เรียกว่า hemorrhagic colitis และทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงของกลุ่ม
อาการเม็ดเลือดแดงแตกและไตวาย ที่เรียกว่า “Hemolytic uremic syndrome (HUS)”
โดยเฉพาะในผู้ป่ วยเด็กหรือผู้สูงอายุ เชื้อกลุ่มนี้เป็นเชื้อก่อโรคที่มีคุณสมบัติในการสร้าง virulence
factor ที่สำคัญคือ สร้างสารพิษ “Shiga toxin” หรือ “Verocytotoxin” ได้ ดังนั้นปัจจุบันจึงเรียก
เชื้อในกลุ่มนี้ว่า “Shiga toxin-producing E. coli (STEC)” หรือ Verocytotoxin producing
E. coli (VTEC) สายพันธุ์ที่พบเป็นสาเหตุของการระบาดได้บ่อย คือ serotype O157:H7 แต่อาจ
พบ serotype อื่นที่ทำให้เกิดโรคได้ เช่น O26, O111 และ O104 ซึ่งปัจจุบันมีรายงานการระบาด
เพิ่มมากขึ้น บทความนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับเชื้อ EHEC ในด้านลักษณะทางจุลชีววิทยา พยาธิกำเนิด
ลักษณะอาการทางคลินิก การวินิจฉัยโรค การตรวจทางห้องปฏิบัติการ แนวทางการรักษาและ
การป้ องกัน ตลอดจนสถานการณ์การระบาดวิทยาของโรคตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-04-03

ฉบับ

บท

บทความปริทัศน์