ความรู้ การรับรู้ความสามารถของตนเอง พฤติกรรม และสภาวะสุขภาพของ ผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภท 2 ตำบลลำปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้แต่ง

  • คงฤทธิ์ วั นจรูญ
  • สมจิตต์ สุพรรณทัสน์
  • ธีรพัฒน์ สุทธิประภา

คำสำคัญ:

ผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภท 2, การรับรู้ความสามารถของตนเอง, พฤติกรรม

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ การ
รับรู้ความสามารถของตนเอง พฤติกรรม และสภาวะสุขภาพของผู้ป่วยโรคหวานประเภท 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการศึกษา คือ ผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภท 2 ตำบลลำปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 104 คน
ใช้เกณฑ์คัดเข้ากลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม แบบบันทึกสภาวะสุขภาพ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Pearson Correlation และ F-test ด้วย
เทคนิค Two Way ANOVA, Two Way MANOVA
ผลการศึกษา พบว่า ผู้ป่วยเบาหวานส่วนใหญ่มีความรู้ อยู่ในระดับปานกลาง การรับรู้
ความสามารถของตนเอง ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และพฤติกรรมในภาพรวมอยู่ในระดับดี เมื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู้ การรับรู้ความสามารถของตนเองต่อพฤติกรรม พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ <.05 และเมื่อเปรียบเทียบ อายุ และระยะเวลาเจ็บป่วยที่ต่างกัน พบว่า มีเพียง
อายุที่ต่างกัน การรับรู้ความสามารถของตนเอง และพฤติกรรมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
< .05 โดยกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีการรับรู้ความสามารถของตนเอง และพฤติกรรมสูงกว่า
ทุกกลุ่มอายุ สำหรับสภาวะสุขภาพ พบว่า ร้อยละที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ ดังนี้ ค่า BMI 55.77, รอบเอว 33.65,
BP 30.77, FBS 18.27, HbA1c 2.88, Cholesterol 50.96, Triglyceride 46.15, HDL 54.18, LDL
25.96, BUN 78.85 และ Cr 94.23

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-04-03