การปนเปื้อนของสารเมลามีนจากถุงพลาสติกร้อน ถุงพลาสติกเย็น ในอาหารที่อุ่น ทอด และปิ้งย่าง ที่ระยะเวลาต่างกัน

ผู้แต่ง

  • ศิริพร สงคราม
  • ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม

คำสำคัญ:

สารเมลามีน, การปนเปื้อน, ถุงพลาสติก

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงทดลองแบบแฟคทอเรียล เพื่อหาสารเมลามีนจากถุงพลาสติกร้อน และถุงพลาสติก
เย็น ปนเปื้อนในอาหารที่อุ่นพร้อมถุงที่ 100 °ซ. เป็นเวลา 2-10 นาที การปนเปื้อนสารเมลามีนในอาหารทอด
ปิ้งย่าง บรรจุในถุงพลาสติกร้อน และอาหารที่จำหน่ายในท้องตลาด จากถุงพลาสติกร้อน จำนวนตัวอย่าง
อาหารทั้งหมดที่นำมาตรวจรวม 368 ตัวอย่าง ทดสอบสารเมลามีนในอาหารโดยใช้ชุดทดสอบของ รศ.ดร.
เยาวมาลย์ ค้าเจริญ
ผลการวิจัย พบ สารเมลามีนปริมาณ 0.04 ppm ในอาหารที่มีไขมันอุ่นในถุงพลาสติกร้อนหนา
น้อย เป็นเวลา 6–10 นาที ในถุงพลาสติกเย็นหนาน้อย อุ่นนาน 6 นาที ในอาหารทอด บรรจุในถุงพลาสติก
ร้อนหนาน้อย และอาหารวางจำหน่ายทั่วไป แต่ปริมาณสารเมลามีนไม่เกินมาตรฐานที่กำหนด (2.5 มก./กก.
หรือ ppm) แต่การให้ความร้อนที่สูงขึ้น ใช้เวลาอุ่นอาหารนานขึ้น ชนิดของถุงพลาสติก ความหนาของ
พลาสติก และชนิดของอาหาร ล้วนมีผลต่อการละลายสารเมลามีนจากพลาสติกเพิ่มข้น นอกจากนั้นการ
ได้รับสารเมลามีนสะสมอาจเกิดอันตรายต่อผู้บริโภคได้

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-04-03