เผยแพร่แล้ว: 11-11-2022

ปริมาณไอโซฟลาโวนในถั่วเหลืองกับการเกิดมะเร็งเต้านม : การทบทวนวรรณกรรม และการวิเคราะห์เชิงอภิมาน

ธิติยา สุขลิ้ม, เมธารัตน์ หมัดเต๊ะ, วราภรณ์ ศรีสุวรรณ, วิชชาดา สิมลา

43-54

พฤติกรรมการข่มเหงรังแกในเด็กวัยเรียน: ปัญหาที่สังคมไทยไม่ควรมองข้าม

ดุษณีย์ สุวรรณคง, เนติพงษ์ อินทร์สอาด, อรัญญา เดชรัตน์, นลัทพร หมวดจันทร์

23-33