ผลของโปรแกรมการจัดการกับอาการร่วมกับการออกกำลังกายแบบชี่กง ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มารับบริการโรงพยาบาลปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

Main Article Content

ซาลีฮา สาหะ
วิษณุ อนิลบล
ภัทริน สร้างแก้ว
ตั้ม บุญรอด
วิชชาดา สิมลา
แวเดียวาตี แวสะแลแม

บทคัดย่อ

บทนำ: ปัจจุบันโรคซึมเศร้าเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของโลก จากข้อมูลความชุกของโรคซึมเศร้าโรงพยาบาลปากน้ำหลังสวนเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 จำนวน 19 คน เพิ่มขึ้นเป็น จำนวน 32 คน ในปี พ.ศ. 2562 วัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับโรคซึมเศร้าและเปรียบเทียบภาวะซึมเศร้าก่อน และหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการจัดการกับอาการ ร่วมกับการออกกำลังกายแบบชี่กงในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มารับบริการโรงพยาบาลปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 


วิธีการศึกษา: การวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi - Experimental Research) ในกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยโรคซึมเศร้า จำนวน 30 คน ด้วยโปรแกรมการจัดการกับอาการร่วมกับการออกกำลังกายแบบชี่กง เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 1) คุณลักษณะส่วนบุคคล 2) ความรู้เกี่ยวกับโรคซึมเศร้า และ 3) แบบประเมินภาวะซึมเศร้า 9Q วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ Wilcoxon match paired sign rang test


ผลการศึกษา: ความรู้เกี่ยวกับโรคซึมเศร้า ก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05) สำหรับการประเมินภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วย ก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05)


สรุปผล: ความรู้และภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย