ผลลัพธ์ของการส่งเสริมการใช้ยา metformin อย่างสมเหตุผลในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

Main Article Content

นิพนธ์ ฐิติญาณวิโรจน์
สุคนธา จิตต์อุดมเกียรติ
เจษฎา สุราวรรณ์

บทคัดย่อ

บทนำ: การส่งเสริมการใช้ยา metformin ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 เป็นตัวชี้วัดหนึ่งของการดำเนินงานตามโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลลัพธ์ด้านตัวชี้วัดและผลลัพธ์ด้านการรักษาจากการส่งเสริมการใช้ยา metformin อย่างสมเหตุผลในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2


วิธีการศึกษา: เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน ซึ่งการวิจัยเชิงปริมาณดำเนินการเก็บข้อมูลผู้ป่วยแบบย้อนหลังในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ ในโรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย ระหว่างตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2563 แบ่งเป็น 2 กลุ่มที่ได้รับหรือไม่ได้รับการส่งเสริมการใช้ยา metformin กลุ่มละ 144 คน ติดตามสัดส่วนผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ใช้ยา metformin เป็นยาชนิดเดียวหรือร่วมกับยาอื่นเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลตลอดทั้งปี และติดตามระดับน้ำตาลในเลือดเป็นเวลา 6 เดือน ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพดำเนินการสัมภาษณ์แพทย์และพยาบาล 9 คน เพื่อค้นหาปัจจัยที่ทำให้เกิดการสั่งใช้ยา metformin อย่างสมเหตุผลในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2


ผลการศึกษา: พบว่าสัดส่วนผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ใช้ยา metformin สูงถึงร้อยละ 92.34 กลุ่มที่ได้รับการส่งเสริมการใช้ยา metformin มีระดับน้ำตาลในเลือด (147.72 mg/dl) น้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการใช้ยา metformin (161.21 mg/dl) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ปัจจัยที่ทำให้เกิดการสั่งใช้ยาอย่างสมเหตุผลประกอบด้วย การมีนโยบายการดำเนินงานโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยา metformin อย่างสมเหตุผล ทั้งในระดับประเทศ ระดับจังหวัด และระดับโรงพยาบาล มีบุคลากรและคณะกรรมการที่รับผิดชอบหลัก มีการนำเครื่องมือและเทคโนโลยีมาใช้ร่วม มีระบบกำกับ ติดตาม และประมวลผลโดยเครือข่ายระดับจังหวัด


สรุปผล: โดยสรุปผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไม่มีข้อห้ามในการใช้ยา metformin ควรได้รับการส่งเสริมการใช้ยาดังกล่าวเนื่องจากสามารถทำให้ผู้ป่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้น

Article Details

บท
บทความวิจัย