เผยแพร่แล้ว: 2013-01-08

สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ

รุ่งฟ้า อธิราษฎร์ไพศาล, สุวิณี วิวัฒน์วานิช

ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้ความสามารถตนเองของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน

นิชธิมา ศรีจำนงค์, ทัศนีย์ รวิวรกุล, สุนีย์ ละกำปั่น, พรทิพย์ มาลาธรรม

การประเมินผลโครงการ “เยาวชนสระบุรี รวมพลังจิตอาสาเพื่อสังคม

ศักดิ์มงคล เชื้อทอง, ประกริต รัชวัตร์, จีราภรณ์ ชื่นฉ่ำ, นัยนา ภูลม