การประเมินผลโครงการ “เยาวชนสระบุรี รวมพลังจิตอาสาเพื่อสังคม

Main Article Content

ศักดิ์มงคล เชื้อทอง
ประกริต รัชวัตร์
จีราภรณ์ ชื่นฉ่ำ
นัยนา ภูลม

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อประเมินผลโครงการ “เยาวชนสระบุรี รวมพลังจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม” โดยใช้รูปแบบชิปป์ (CIPP evaluation Model) กลุ่มตัวอย่างจำนวน 100 คน ประกอบด้วย นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2549 จำนวน 56 คนและนักเรียนของโรงเรียนสังกัดพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1 จำนวน 44 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตามแนวคิดชิปป์ (CIPP Model) ของ Danial L. Stufflebeam (Danial L. Stufflebeam , 1991) มีค่าความเที่ยงเท่ากับ .96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ด้านสภาวะแวดล้อม มีความสอดคล้องของวัตถุประสงค์โครงการกับความต้องการของผู้ร่วมโครงการในระดับมาก ด้านปัจจัยเบื้องต้น มีความเหมาะสมในระดับมาก ด้านกระบวนการ มีความเหมาะสมในระดับมากและ ด้านผลผลิต มีผลสัมฤทธิ์ของโครงการในระดับมาก

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย