เผยแพร่แล้ว: 2023-08-31

การพัฒนาระบบบันทึกและติดตามผลการตรวจ Antigen Test Kit (ATK)

Manaporn Chatchumni, อนันตศักดิ์ วงศ์กำแหง , สิทธิกร สายวุฒิกุล , ศุภรัตน์ แป้นโพธิ์กลาง, แสงรวี มณีศรี, ณัฐพล ยุวนิช, ภาคภูมิ ชัยศิริประเสริฐ, อนุชิต นิรภัย

72-83