การพัฒนาระบบบันทึกและติดตามผลการตรวจ Antigen Test Kit (ATK)

Main Article Content

อนันตศักดิ์ วงศ์กำแหง
สิทธิกร สายวุฒิกุล
ศุภรัตน์ แป้นโพธิ์กลาง
แสงรวี มณีศรี
ณัฐพล ยุวนิช
ภาคภูมิ ชัยศิริประเสริฐ
อนุชิต นิรภัย

บทคัดย่อ

             การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและประเมินผลลัพธ์การพัฒนานวัตกรรมระบบบันทึกและติดตามผลการตรวจ ATK ส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเจาะจง เป็นพนักงานบริษัทและสมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจัย จำนวน 203 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ระบบบันทึกและติดตามผลการตรวจ ATK ส่วนบุคคลในการวิจัยครั้งนี้ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ครอบคลุม 6 ส่วนของระบบปฏิบัติการ ประกอบด้วย 1) สิทธิการเข้าถึงข้อมูลระดับของผู้ใช้งานและประวัติขอมูลพื้นฐานของผู้ใช้งาน 2) แบบสอบถามปัจจัยและความเสี่ยงเบื้องต้น 3) การบันทึกผลการทำ ATK ส่วนบุคคล 4) การให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบผล ATK 5) การแสดงผลและการรายงานข้อมูล และ 6) โครงสร้างสถาปัตยกรรมระบบและกระบวนการทำงานของระบบ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย เพศ และ ผลการตรวจ ATK ส่วนบุคคล
            ผลการวิจัย พบว่า ผลลัพธ์เชิงระบบปฏิบัติการส่วนการออกแบบกระบวนการทำงานของระบบบันทึกและติดตามการตรวจ ATK ส่วนบุคคล ทั้ง 6 ส่วนที่ได้รับการออกแบบสามารถบันทึกผลตรวจของกลุ่มผู้เข้าถึงระบบฯ ทั้งหมด จำนวน 203 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 59.11 และเพศหญิง ร้อยละ 40.89 โดยกลุ่มผู้เข้าใช้ระบบฯ ได้รับการฉีดวัคซีน COVID - 19 เข็มที่ 1และเข็ม 2 ครบ ในส่วนวัคซีน COVID - 19 เข็มที่ 3 ได้รับเพียงร้อยละ 49.26 และจากรายงานผลการตรวจ ATK ด้วยทีมวิจัย พบว่า ผลตรวจ ATK เป็นผลลบร้อยละ 100    สรุปได้ว่าการพัฒนาออกแบบและทดสอบระบบบันทึกและติดตามการตรวจ ATK ส่วนบุคคลสามารถใช้งานได้จริงและสะดวกต่อการใช้งานอุปกรณ์ที่หลากหลายที่รองรับการใช้งานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Chatchumni, M., วงศ์กำแหง อ. ., สายวุฒิกุล ส., แป้นโพธิ์กลาง ศ., มณีศรี แ., ยุวนิช ณ., ชัยศิริประเสริฐ ภ., & นิรภัย อ. (2023). การพัฒนาระบบบันทึกและติดตามผลการตรวจ Antigen Test Kit (ATK). วารสารสถาบันบำราศนราดูร, 17(2), 72–83. https://doi.org/10.14456/jbidi.2023.7
บท
บทความวิจัย
Author Biography

Manaporn Chatchumni

 Asst. Prof. Manaporn Chatchumni, RN., M.N.S.(Adult Nursing), PhD. (Care Sciences) Instructor
School of Nursing, Rangsit University
Mang-Ake,Paholyothin Rd.,Pathumthani
Thailand.12000
Tel +66 (0) 86793-2079

References

Department of Medical Services, Ministry of Public Health. COVID-19 [internet]. 2022 [cited 2022 February 2]. Available from: https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/ (in Thai)

Islam N, Jdanov DA, Shkolnikov VM, Khunti K, Kawachi I, White M, Lewington S, Lacey B. Effects of covid-19 pandemic on life expectancy and premature mortality in 2020: time series analysis in 37 countries. BMJ 2021 Nov 3; 375: e066768. doi: 10.1136/bmj-2021-066768.

Padhan R, Prabheesh KP. The economics of COVID-19 pandemic: A survey. Economic Analysis and Policy 2021; 70: 220-37.

Wang C, Tee M, Roy AE, Fardin MA, Srichokchatchawan W, Habib HA, et al. The impact of COVID-19 pandemic on physical and mental health of Asians: A study of seven middle-income countries in Asia. PLOS ONE 2021; 16(2): e0246824.

Rosenfeld R, Tibshirani RJ. Epidemic tracking and forecasting: Lessons learned from a tumultuous year. Proc Natl Acad Sci U S A 2021 Dec 21; 118(51): e2111456118. doi: 10.1073/pnas.2111456118.

Bastos ML, Perlman-Arrow S, Menzies D, Campbell JR. The Sensitivity and Costs of Testing for SARS- CoV-2 Infection with Saliva Versus Nasopharyngeal Swabs: A Systematic Review and Meta-analysis. Ann Intern Med 2021 Apr; 174(4): 501-10. doi: 10.7326/M20-6569.

Khandker SS, Nik Hashim NHH, Deris ZZ, Shueb RH, Islam MA. Diagnostic Accuracy of Rapid Antigen Test Kits for Detecting SARS-CoV-2: A Systematic Review and Meta-Analysis of 17, 171 Suspected COVID-19 Patients. J Clin Med 2021 Aug 8; 10(16): 3493. doi: 10.3390/jcm10163493.

Huang L, Ding L, Zhou J, Chen S, Chen F, Zhao C, et al. One-step rapid quantification of SARS-CoV-2 virus particles via low-cost nanoplasmonic sensors in generic microplate reader and point-of-care device. Biosensors and Bioelectronics 2021; 171: 112685.

Zhou L, Bao J, Setiawan IMA, Saptono A, Parmanto B. The mHealth App Usability Questionnaire (MAUQ): Development and Validation Study. JMIR Mhealth Uhealth 2019 Apr 11; 7(4): e11500. doi: 10.2196/11500.

Chin KL, Ofori-Asenso R, Jordan KA, Jones D, Liew D. Early signs that COVID-19 is being contained in Australia. J Infect 2020 Aug; 81(2): 318-56. doi: 10.1016/j.jinf.2020.04.042.

Natarajan A, Su HW, Heneghan C. Assessment of physiological signs associated with COVID-19 measured using wearable devices. NPJ Digit Med 2020 Nov 30; 3(1): 156. doi: 10.1038/s41746-020-00363-7.

Hashmi HAS, Asif HM. Early Detection and Assessment of Covid-19. Front Med (Lausanne) 2020 Jun 9; 7: 311. doi: 10.3389/fmed.2020.00311.

The Medical Council of Thailand. declaration of patient right [internet]. 2015 [cited 2022 February 2]. Available from: https://tmc.or.th/index.php/News/News-and-Activities/157 (in Thai)

Department of Medical Services, Ministry of Public Health. Medicine Guideline, diagnosis, care and prevention of infection in hospitals. case of coronavirus disease 2019 (COVID-19) [internet]. 2021 [cited 2022 February 2]. Available from: https://covid19.dms.go.th/?StartWeb=1 (in Thai)

Landivar LC, Ruppanner L, Scarborough WJ, Collins C. Early Signs Indicate That COVID-19. In: Cockerham WC, Cockerham GB, editors. The COVID-19 Reader: The Science and What It Says About the Social. 1st ed. New York: Routledge; 2020.

Medical Device Control Division. ATK Home Use [internet]. 2021 [cited 2022 February 2]. Available from: https://www.fda.moph.go.th/sites/Medical/SitePages/test_kit_covid19.aspx (in Thai)

Odoo. Odoo Documentation [Internet]. 2021 [cited 2021 Feb 2]. Available from: https://www.odoo.com/documentation/15.0/index.html

Mertler CA, Vannatta RA, LaVenia KN. Advanced and multivariate statistical methods: Practical application and interpretation. 7th ed. London: Routledge; 2021.

Turner RC, Carlson L. Indexes of Item-Objective Congruence for Multidimensional Items. International Journal of Testing 2003; 3(2): 163-71. doi: 10.1207/S15327574IJT0302_5

Volkmar FR. Face Validity [Internet]. 2013 [cited 2021 Feb 2]. Available from: https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-1-4419-1698-3_308

Frey BB. Inter-Rater Reliability [Internet]. 2018 [cited 2021 Feb 2]. Available from: https://methods.sagepub.com/reference/the-sage-encyclopedia-of-educational-research-measurement-and-evaluation/i11331.xml