เผยแพร่แล้ว: 2020-10-01

ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการจัดการตนเองของเด็กที่ป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมีย

ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์, นฤมล ธีระรังสิกุล, พจนารถ สารพัด

146 - 157

โมเดลการวัดกลยุทธ์การเรียนรู้ด้วยหลักอภิปัญญาในการอ่านภาษาอังกฤษ

ยศพล เหลืองโสมนภา, ดาราวรรณ รองเมือง, มัณฑนา เหมชะญาติ, ผกามาศ พิมพ์ธารา, สุภาพร วรรณสันทัด, กัญญาวีณ์ โมกขาว, กนิษฐา ถนัดกิจ, ศุภาพิชญ์ โฟน โบร์แมนน์

158 - 168

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพในหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน

นภาภรณ์ เกตุทอง, ณัฐพร อุทัยธรรม, ชณุตพร สมใจ, สุชาดา บุญธรรม, รตินันท์ เกียรติมาลา

180 - 191