โมเดลการวัดกลยุทธ์การเรียนรู้ด้วยหลักอภิปัญญาในการอ่านภาษาอังกฤษ

Main Article Content

ยศพล เหลืองโสมนภา
ดาราวรรณ รองเมือง
มัณฑนา เหมชะญาติ
ผกามาศ พิมพ์ธารา
สุภาพร วรรณสันทัด
กัญญาวีณ์ โมกขาว
กนิษฐา ถนัดกิจ
ศุภาพิชญ์ โฟน โบร์แมนน์

บทคัดย่อ

            การวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวางนี้ มีเป้าหมายเพื่อ 1) ประเมินโมเดลการวัดกลยุทธ์การเรียนรู้ด้วยหลักอภิปัญญาในการอ่านภาษาอังกฤษ และ 2) หาค่าความตรงของโมเดลที่ได้ในกลุ่มนักศึกษาพยาบาลและสาธารณสุขไทย กลุ่มตัวอย่างจำนวน 804 คน เป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ชั้นปีที่ 2 จาก 6 วิทยาลัยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล และแบบประเมินกลยุทธ์การเรียนรู้ด้วยหลักอภิปัญญาในการอ่านภาษาอังกฤษที่มีค่า CVI = 0.827 ความเชื่อมั่น = 0.97 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจและองค์ประกอบเชิงยืนยันด้วยโปรแกรม IBM SPSS 24 และ LISREL 10.2
           ผลการศึกษาพบว่า โมเดลการวัดกลยุทธ์การเรียนรู้ด้วยหลักอภิปัญญาในการอ่านภาษาอังกฤษ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการแยกองค์ประกอบเชิงสำรวจ มี 25 ข้อคำถาม ใน 5 องค์ประกอบๆ ละ 5 ข้อ ได้แก่ 1) การตระหนักรู้ในตนเองในการอ่านภาษาอังกฤษ 2) การวางแผนในการอ่านภาษาอังกฤษ 3) การกำกับควบคุมในการอ่านภาษาอังกฤษ 4) การประเมินผลในการอ่านภาษาอังกฤษ และ 5) การแก้ปัญหาในการอ่านภาษาอังกฤษทั้งหมดร่วมอธิบายความแปรปรวนกลยุทธ์การเรียนรู้ด้วยหลักอภิปัญญาในการอ่านภาษาอังกฤษได้ร้อยละ 71.21 เมื่อนำมาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพบว่า โมเดลนี้มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับดี โดยทุกองค์ประกอบมีความเชื่อมั่นเชิงโครงสร้าง (construct reliability) จากค่าความเที่ยงของตัวแปรแฝง (composite reliability or Rho C) 0.84 - 0.92 และความตรงเชิงสอดคล้อง (convergent validity) จากค่าเฉลี่ยความแปรปรวนที่ถูกสกัดได้ (average variance extracted or Rho V) 0.52 – 0.71


           อาจารย์สามารถนำแบบประเมินกลยุทธ์การเรียนรู้นี้ไปใช้ประเมินการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาพยาบาลเพื่อวางแผนส่งเสริมสมรรถนะของนักศึกษาต่อไป

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

The Partnership for 21st Century Skills. A resource and policy guide [Internet]. 2008 [cited 2019 Sep 17]. Available from: http://wieettassessment.pbworks.com/f/21stCenturySkillsEducationandCompetitivenessGuide.pdf.

Terry LM, Carr G, Williams L. The effect of fluency in English on the continuing professional development of nurses educated overseas. J Contin Educ Nurs 2013 Mar; 44(3): 137-44. doi: 10.3928/00220124-20130201-97. PMID: 23387311.

Phillips S, Hartley JT. Teaching students for whom English is a second language. Nurse Educ 1990 Sep 1; 15(5): 29-32. doi: 10.1097/00006223-199009000-00007. PMID: 2216069.

Wiriyachitra A. English language teaching and learning in Thailand in this decade. Thai TESOL Focus 2002; 15(1): 4-9.

Turner K, Boonprasithi T, Pinyomit S. Effects of an integrating academic service project into English course for nursing students. JONAE 2010; 3(2):

-43. (in thai).

Sirikamonsathian B, Wannasuntad S, Von BS, Leungratanamart L, Diawwattanawiwat T, Leaungsomnapa Y. Metacognition for improving English reading competency in higher education. J Hlth Sci Res 2017; 11(1): 90-8. (in thai).

O'malley JM, O'Malley MJ, Chamot AU, O'Malley JM. Learning strategies in second language-acquisition. New york: Cambridge University Press; 1990.

Thamraksa C. Metacognition: A Key to success for EFL learners [Internet]. 2005 [cited 2018 Aug 17]. Available from: https://www.bu.ac.th/knowledgecenter/epaper/jan_june2005/chutima.pdf.

Chamot AU, O'Malley JM. Teaching for strategic learning. Theory and practice. Strategic interaction and language acquisition. Theory Practice and Research 1993: 36-51.

Samsonovich AV, Kitsantas A, Dabbagh N, De Jong KA. Self-awareness as metacognition about own self concept [Internet]. 2008 [cited 2018 Aug 17]. Available from:https://pdfs.semanticscholar.org/2405/80c4dfdced0adec6bd4274138775f5089f03.pdf? _ga=2.55162859. 1599550262.1580109800-2015745672.1535100309.

Di lorio CK. Measument in health behavior. San Francisco: Jossey-Bass A Wiley Imprint; 2005.

Lomax RG, Schumacker RE. A beginner's guide to structural equation modeling. 2nd ed. New Jersey: Psychology Press; 2004.

Hair Jr JF, Black WC, Babin BJ, Anderson RE. Multivariate data analysis: A Gobal Perspective. Upper Saddle River: Pearson Educational; 2010.

Ahmad S, Zulkurnain NNA, Khairushalimi FI. Assessing the validity and reliability of a measurement model in Structural Equation Modeling (SEM). J Adv Math Comput Sci 2016 Mar 22; 15(3): 1-8. doi: 10.9734/BJMCS/2016/25183.

Drennan J. Cognitive interviewing: Verbal data in the design and pretesting of questionnaires. J Adv Nurs 2003 Mar 18; 42(1): 57-63. doi: 10.1046/j.1365-2648.2003.02579.x.

van Kraayenoord CE. The role of metacognition in reading comprehension [Internet]. 2020 [cited 2020 May 08]. Available from: https://www.researchgate.net/publication/46401318_The_role_of_metacognition_in_reading_comprehension.