การปรับพื้นที่กักตัวแยกส่วนที่เป็นมิตรกับทุกคนโดยประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านระบบระบายอากาศ

Main Article Content

นินนาท ราชประดิษฐ์
ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ

บทคัดย่อ

โรคโควิด-19 จะถูกประกาศให้เป็นโรคประจำถิ่นในระยะเวลาอันใกล้ ดังนั้น การมีแนวทางที่เป็นรูปธรรมและเฉพาะเจาะจงสำหรับการปรับพื้นที่กักตัวแยกส่วนที่เป็นมิตรกับทุกคนจึงเป็นเรื่องสำคัญ บทความนี้แสดงแนวคิดการบูรณาการณ์ข้ามศาสตร์ระหว่างองค์ความรู้ทางการแพทย์และองค์ความรู้ด้านระบบระบายอากาศ และแสดงแนวทางที่เป็นรูปธรรมในการปรับพื้นที่กักตัวแยกส่วนที่เป็นมิตรกับทุกคนทั้งในกรณีบ้านเรือนและพื้นที่ซึ่งต้องมีการรวมกลุ่มกันเป็นหมู่คณะ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Mathieu E, Ritchie H, Ortiz-Ospina E, Roser M, Hasell J, Appel C, et al. A global database of COVID-19 vaccinations. Nat Hum Behav. 2021; 5: 947-53.

Helsingen LM, Refsum E, Gjøstein DK, Løberg M, Bretthauer M, Kalager M, et al. Clinical effectiveness research group. The COVID-19 pandemic in Norway and Sweden - threats, trust, and impact on daily life: a comparative survey. BMC Public Health. 2020; 20: 1597.

Triukose S, Nitinawarat S, Satian P, Somboonsavat dee A, Chotikarn P, et al. Effects of public health interventions on the epidemiological spread during the first wave of the COVID-19 outbreak in Thailand. PLoS One. 2021; 16: e0246274.

Rajatanavin N, Tuangratananon T, Suphanchaimat R, Tangcharoensathien V. Responding to the COVID-19 second wave in Thailand by diversifying and adapting lessons from the first wave. BMJ Glob Health. 2021; 6: e006178.

Tantrakarnapa K, Bhopdhornangkul B. Challenging the spread of COVID-19 in Thailand. One Health. 2020; 11: 100173.

Department of Disease Control. Ministry of Public Health. Update of daily Covid-19 infection [online]. 2022 [cited Feb 13, 2022]. Available from: ddc.moph. go.th/covid19-dashboard/

Araf Y, Akter F, Tang YD, Fatemi R, Parvez MSA, Zheng C, Hossain MG. Omicron variant of SARS-CoV-2: Genomics, transmissibility, and responses to current COVID-19 vaccines. J Med Virol 2022; 94: 1825-32.

Ren SY, Wang WB, Gao RD, Zhou AM. Omicron variant (B.1.1.529) of SARS-CoV-2: Mutation, infectivity, transmission, and vaccine resistance. World J Clin Cases. 2022; 10: 1-11.

Wolter N, Jassat W, Walaza S, Welch R, Moultrie H, Groome M, et al. Early assessment of the clinical severity of the SARS-CoV-2 omicron variant in South Africa: a data linkage study. Lancet. 2022;399:437-46.

Abdullah F, Myers J, Basu D, Tintinger G, Uecker mann V, Mathebula M, et al. Decreased severity of disease during the first global omicron variant covid-19 outbreak in a large hospital in Tshwane, South Africa. Int J Infect Dis. 2021; 116: 38-42.

Your Local Epidemiologist. Riding the waves: A framework for the future of SARS-CoV-2 [online]. 2022 [cited Feb 13, 2022].Available from: yourlocal epidemiologist.substack.com/p/riding-the-waves-a-framework-for?fbclid=IwAR1D_VJfwDTd3xyLZzP56v ma Pt5nIkVVlD9TL0MsJI9nSI10UBjJVIFwjQw

Wang CC, Prather KA, Sznitman J, Jimenez JL, Lakdawala SS, Tufekci Z, Marr LC. Airborne trans mission of respiratory viruses. Science. 2021; 373: eabd9149.

Samet JM, Prather K, Benjamin G, Lakdawala S, Lowe JM, Reingold A, et al. Airborne transmission of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2): What we know. Clin Infect Dis. 2021; 73: 1924-6.

Ehsanifar M. Airborne aerosols particles and COVID-19 transition. Environ Res. 2021; 200: 111752.

Department of Medical Services, Ministry of Public Health. Providing home isolation services [online]. 2022 [cited Mar 17, 2022]. Available from: covid19.dms.go.th/backend/Content/Content_File/Covid_Health/Attach/25650105180407PM_80%E0%B8%9B%E0%B8%B5HomeIso.pdf

Burns PB, Chung KC. Developing good clinical questions and finding the best evidence to answer those questions. Plast Reconstr Surg. 2010; 126: 613-8.

Proffit WR. Evidence and clinical decisions: Asking the right questions to obtain clinically useful answers. Semin Orthod. 2013; 19: 10.

HPCi Media. Air flow design: using the cascade approach [online]. 2013 [cited Mar 17, 2022]. Available from: www.cleanroomtechnology.com/new s/article_page/Air_flow_design_using_the_cascade_approach/83305

Mohamadi F, Fazeli A. A review on applications of CFD modeling in COVID-19 Pandemic. Arch Comput Methods Eng. 2022. doi: 10.1007/s11831-021-09706-3.

Borro L, Mazzei L, Raponi M, Piscitelli P, Miani A, Secinaro A. The role of air conditioning in the diffusion of Sars-CoV-2 in indoor environments: A first computational fluid dynamic model, based on investigations performed at the Vatican State Children's hospital. Environ Res. 2021; 193: 110343.

International Health Facility Guidelines. Isolation rooms [online]. 2017 [cited Mar 17, 2022]. Available from: healthfacilityguidelines.com/ViewPDF/ViewInd exPDF/iHFG_part_d_isolation_rooms

Pan Y, Du C, Fu Z, Fu M. Re-thinking of engineering operation solutions to HVAC systems under the emerging COVID-19 pandemic. Journal of Building Engineering. 2021; 43: 102889.